تعبیر خواب آسیاب کردن آرد چیست؟ معنی آسیاب در خواب

0

خبرینا | در این بخش از تعبیر خواب سایت به معنی آسیاب کردن آرد در خواب می پردازیم. همانطور که می دانید تعبیر خواب به واکاوی و پیش بینی معنی یک اتفاق در رویا و خواب گفته می شود.

تعبیر خواب آسیاب کردن آرد

تعبیر خواب آسیاب آرد به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می برد ، تعبیر آن باشد که فایده ای به او می رسد، دانیال علیه السلام، در باره خواب دیدن آسیاب بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب امروزه ضرورتی به طرح موضوع نیست.

تعبیر خواب آسیاب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است.

۱-پادشاه

۲-رئیس

۳-ثروت

۴-مرد دلیر

۵-خوان سالاری پادشاه

تعبیر خواب آسیاب آرد به روایت کتاب سرزمین رویاها

دستگاه آسیاب : پول فراوان

اگر قهوه آسیاب می کنید : غم و دردسر در خانه

اگر فلفل آسیاب می کنید : بیماری و غم

اگر ذرت آسیاب می کنید : شانس

اگر سنگ های رنگی آسیاب می کنید : امیدهایتان را از دست می دهید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود.

 • اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد.

 • اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود.

 • شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند.

 • سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است.

 • گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 • اگر صدای گردش سنگ را بشنود، دلیل آن باشد که کارش بالا می گیرد.

 • اگر ببیند آسیاب جز با دست می گردد و آرد خوب از آن حاصل می شود، نعمت و کامرانی برای آسیابان و مردم است.

 • اگر ببیند آسیاب را خراب می کرد، چیزی منسوب به آسیاب خراب خواهد شد.

 • اگر ببیند سنگ و آهن آرد می کرد، جنگ سختی در پیش است.

 • اگر سنگ آسیابی را فلزی ببیند، دلیل جنگ و پیکار است.

 • اگر آسیابان را در خواب ببیند ، تعبیر آن نیکوست چرا که آسیابان در خواب مردی باشد که رزق و روزی مردم به دست اوست.

 • اگر ببیند به تماشای آسیاب بی غله ایستاده است، دلیل آن باشد که به سفر می رود.

 • اگر ببیند آسیاب را با دست می گرداند، دلالت دارد بر آنکه او شریک بی رحمی باشد که با وجود آن شریک کارش به سامان نمی رسد.

 • آسیاب در خواب به مفهوم جنگ، دشمنی و دعوا است.

 • اگر خود را در آسیاب ببینید، تعبیرش آن باشد که با کسی به نزاع بر خواهد خواست.

 • اگر در خواب ببیند که در آسیاب خودش است، در دعوا پیروز می شود.

 

نظرات