متن درباره عزت نفس + عکس نوشته عزت نفس و اعتماد به نفس

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره اعتماد به نفس و متن درباره بالا بردن عزت نفس و متن درباره عزت نفس و عکس نوشته عزت نفس و اعتماد به نفس و عکس نوشته اعتماد به نفس و اشعار زیبا درباره عزت نفس را مشاهده کنید.

 متن درباره عزت نفس

متن درباره عزت نفس

ﺗﻮ ﺧﻮدت،
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدت رو داری..
ﺑﻮدا

—–

این شما نیستید که خودتان را عقب نگه می دارد،
بلکه این فکر شماست که شما را عقب نگه می دارد.

متن درباره عزت نفس

افرادی که بارها و بارها اعتماد به نفس و عزت نفس شما را مورد حمله قرار می دهند

از همه ی پتانسیل های شما کاملا آگاه هستند حتی اگر شما خودتان آن ها را ندانید.

متن درباره عزت نفس

A man cannot be comfortable without his own approval
Mark Twain

ﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮدش ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ

عکس نوشته اعتماد به نفس

اعتماد به نفس یک قدرت فوق العاده است.
هنگامی که به خودتان اعتماد کنید، جادو اتفاق می افتد.

متن درباره عزت نفس

باید یاد بگیری خودت به خودت انگیزه بدی

و خودت مشوق خودت باشی

وگرنه هیچکس اینکار رو برات نمی‌کنه.

متن درباره عزت نفس

اول ﺧﻮدﺗﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش
ﺑﻌﺪش ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮه
ﺗﻮ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدت رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺎری ﺗﻮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ
ﻟﻮﺳﯿﻞ ﺑﺎل

متن درباره عزت نفس

اعتماد به نفس این نیست که وارد جایی شوید و خودتون را بهتر از همه بدونید!
اعتماد به نفس یعنی وارد جایی شوید و خودتان را با هیچکس مقایسه نکنید!

عکس استوری عزت نفس

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺜﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ در زﻧﺪﮔﯿﻪ..
ﻣﺎﮐﺴﻮل ﻣﺎﻟﺘﺰ

متن درباره عزت نفس

به همه چیز اعتماد داشته باشید.
مهم نیست که چه کاری انجام می دهید،
بدانید که می توانید این کار را بهتر از هر کسی انجام دهید.

—–

اعتماد به نفس چیزی شبیه چتر است، چتر باران را متوقف نمی کند

اما کمک می کند زیر باران بمانیم و حتی از آن لذت هم ببریم.

متن درباره عزت نفس

ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺷﺘﯿﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ.
وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ

اشعار کوتاه درباره عزت نفس

همه چیز در مورد اعتماد به نفس و نحوه احساس خودتان است.
هیچ چیز به عنوان یک زن کامل وجود ندارد،
من عیب ها را دوست دارم – این چیزی است که شما را منحصر به فرد می کند.
هایلی هاسهلوف

متن درباره عزت نفس

شکل گیری اعتماد به نفس به دوران کودکی هر فردی باز می گردد

و اگر فردی بدون اعتماد به نفس و خود باوری این دوران را بگذراند

در تمامی مراحل زندگی در آینده دچار مشکل می گردد.

نظرات