دیدن آبشار در خواب به چه معناست؟ تعبیر خواب آبشار

0

خبرینا | دیدن آبشار در خواب معانی مختلفی مرتبط با حوادث و سمبل حرکت رو به جلو در زندگی دارد. در مطلب زیر چند منبع مختلف در مورد دیدن آبشار در خواب را برای شما تهیه کرده ایم.

دیدن آبشار در خواب

تعبیر خواب آبشار به روایت گوگل

اگر به انگلیسی تعبیر خواب آبشار را جستجو کنید به این نتیجه می رسید:
رویا و دیدن خواب آبشار بیانگر احساسات منفی است تا آن را رها کنید و مثبت را در زندگی خود بیاورید.
همچنین نماد قدرت معنوی، خرد، فراوانی، اهداف، روابط خوب و ثروت فراوان است
وقتی در خواب آبشاری می بینید، نشان دهنده احساسات مسدود شده برای رها شدن است و احساسات شما ممکن است بسیار زیاد به نظر برسند.

تعبیر خواب آبشار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است. حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب نسبت به جا یی که آبشار فرو می ریزد دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای که خواب پیش بینی می کند نشان می دهد.

  • اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید حادثه به شما مربو ط نمی شود و احتمالا ناظر آن خواهید بود.

  • اگر آبشاری که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه ای که واقع می شود خیر و برکت همراه می آورد. آب متعفن بیماری است.

  • . اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می آید و از آن لذت می برید در مسیر حادثه ای مطلوب قرار می گیرید و سودی عایدتان می شود که این سود از شما نیز می گذرد و دیگران را متمتع می سازد ولی اگر فشار آب را با ناراحتی احساس کردید و در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید.

تعبیر خواب آبشار به روایت لیلا برایت

  • دیدن آبشار به این معنا است که یکی از اعضای خانواده‌ی شما دچار مشکل سختی خواهد شد

تعبیر خواب آبشار به روایت آنلی بیتون

  •  دیدن آبشار در خواب، علامت آن است که با خشونت ثروتی گرد خواهید آورد. ثروتی که برای تأمین زندگی آینده شما نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.

تعبیر خواب آبشار به روایت به روایت لوک اویتنهاو

  • آبشار امیدهای بر باد رفته

تعبیر خواب آبشار در کتاب سرزمین رویاها

  • یک آبشار از آب تمیز و صاف نشانه خوشبختی است.

نظرات