تعبیر جامع دیدن آب در خواب – تعبیر خواب آب

0

خبرینا | دیدن آب در خواب معانی و تفاسیر زیادی دارد و مفسرین بسیاری درباره دیدن آب در خواب و رویا نظرات متفاوتی داده اند. در زیر نظر تمامی منابع در مورد تعبیر خواب آب را برای شما تهیه کرده ایم.

تعبیر خواب آب | دیدن آب در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب آب

خواب های مربوط به آب چندان خواب های عجیب و غیر معمولی نیستند. آب نماد زندگی و زایایی است و بدون آن نمی توانیم زنده بمانیم. معنی نمادین آب بسیار قدرتمند و مهم است پس خواب هایی که به نوعی آب در آن ها وجود دارد یا دخیل است از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار هستند.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبیر باشد

یقین

قوت

کار صعب و دشوار

همدم و هم صحبت کسی شدن

در خدمت مقام مهم شهر بودن

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند از آب صاف و گوارایی بسیار خورد عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود

اگر ببیند آب شور می خورد تعبیر آن برعکس است

اگر ببیند از دریا آب گوارا می خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او میرسد

اگر ببیند همه آب دریا را میخورد پادشاهی همه جهان را به دست میگیرد

عقیده بر این است به همان اندازه مه از آب دریا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگی و مال و نعمت به دست می اورد و اگر آب تیره باشد رنج و سختی و ترس و وحشت به او می رسد

اگر ببیند آب گرم میخورد گرفتار بیماری خواهد شد

اگر ببیند بی خبر آب گرم برویش ریخته اند بیماری گریبانش را خواهد گرفتو اندوه بزرگی به او برسد

اگر ببیند در آب افتاده است رنج و غم گریبانش را خواهد گرفت

اگر ببیند با جام آب بر میدارد فریفته مال و ثروت شده و خواهد شد

تعبیر خواب آب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی خواب ببیند که رایگان آب به مردم می داد، در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب را آبادان کند.
اگر ببینی به خانه ای که در آن آب ریخته شده است وارد شده ای، یـعـنـی غمگین و آشفته می شوی.
اگر ببینی آب حوض تیره و تلخ است، تعبیرش غم و اندوه می باشد.
اگر ببینی که آب گرم می خوری، یـعـنـی بیمار می شوی و رنج می کشی.

تعبیر خواب آب | دیدن آب در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

  • اگر ببیند باغ و کشتزارها از جویها و رودها آب می دهد تعبیرش آنست که به مال دست می یابد و از غصه و اندوه رها میشود.

  • اگر ببیند به مردم آب میدهد بر دینداری و دیانت و کارهای نیکو و پسندیده دلالت دارد

  • اگر ببیند تن به آب سپرده و سالم است به کارهای مهم مشغول میشود و شغلهای شایسته پیدا میکند به مرحله ای چون ریاست و سروری میرسد و سخنش پذیرفته میشود و قادر به گشودن معضلات آن شغل خواهد شد

  • اگر ببیند به درون آب صاف و زلالی رفته و آب تن او را پوشاند بر استحکام و قوت دین و اعتقادی او دلالت دارد و توکلش بر خدای متعال است و دلالت دارد بر اینکه کارهئی که انجام میدهد درست است و نتیجه مطلوب خواهد داشت

  • اگر ببیند به باغ آب میدهد در انتخاب و گزینش همسر موفق خواهد بود

  • اگر ببیند که آب پاک روی او ریختند دلیل آنست که خیرو منفعتش به دیگران میرسد و اگر باکسی همراه شود هردو سود خواهند برد و متمتع خواهند شد

  • اگر ببیند آب نا پاک و تیره بروی او ریختند دلیلش آنست که خیرش به دیگران نمی رسد و همیشه در فکر خود است تا دیگران و در امور خودش را بر دیگران ارجح میداند

تعبیر خواب آب به روایت خالد اصفهانی

دیدن این خواب برای مردان و یا پسران نشانگر رزق روزی طول عمر شادی سلامت رها شدن از غم و ازدیاد صمیمت و محبت است و برای زنان و دختران بیشتر نشانگر حامله شدن دوست صمیمی به دنیا آمدن نوزادی سالم و وفاداری ست.

نظرات