تفسیر آتش در فال قهوه چیست؟

0

خبرینا | آتش نمادی چندگانه با معانی متفاوت است. از نور و روشنی و پاکی گرفته تا خشم و عشق و اشتیاق و آسیب و تخریب. آتش در فال قهوه می‌تواند بسته به موقعیت فال گیرنده تعبیرهای مثبت یا منفی داشته باشد. در این مطلب تعبیر و تفسیر نماد آتش در قهوه را با توجه به جایگاه این نقش در فنجان قهوه بررسی می‌کنیم.

آتش در فال قهوه

آتش در فال قهوه به چه معناست؟

نماد آتش بسته به نیت فال گیرنده و شرایط زندگی او و شکل آتش در فنجان متفاوت خواهد بود. مثلا نقش شعله آتش شبیه تعبیر و تفسیر مشعل در فال قهوه  بیشتر به موفقیت در کسب و کار و پیشرفت اشاره دارد اما شکل آتشفشان در فال قهوه بیشتر به معنای خشم و طغیان خواهش های نفسانی است که باید کنترل شود.

تعبیر آتش در بالای فنجان قهوه

دیدن آتش در بالای فنجان پیش بینی می کند که چیزی قدیمی از بین می‌رود و به جای آن چیز جدیدی وارد زندگی شما می‌شود. افکار و دیدگاه های شما در حال تغییر است. اگر آتش مشاهده شده در فنجان قهوه نسبتا کوچک و تحت کنترل بنظر می‌رسد؛ استعاره ای از تحول درونی خود شماست.

تعبیر آتش در میانه فنجان قهوه

نقش آتش در میانه ی فنجان قهوه نمایانگر انگیزه و انرژی خلاقیت شماست و به شما می گوید که برای دستیابی به موفقیت باید استعداد خود را همچون آتشی درون خود کشف کنید.

تعبیر آتش در پایین فنجان قهوه

دیدن نقش شعله های آتش در پایین فنجان قهوه به شما درباره فعالیت های خطرناک یا پرخطر هشدار می‌دهد. گویا شما به معنای واقعی کلمه “با آتش بازی می کنید”. این فال نشان می‌دهد که مزاج شما از کنترل خارج شده است. خواه عشق و تمایلات نفسانی باشد یا خشم و عصبانیت که در صورت کنترل نشدن، می‌تواند باعث آسیب و تخریب در زندگی شما شود.

نظرات