متن درباره امانت داری + امانت داری در اسلام

0

در این پست می توانید متن های زیبا درباره امانت داری و سخنان بزرگان درباره امانت و متن درباره امانت داری و امانت داری در اسلام و اشعار زیبا درباره امانت داری و جملات زیبا درباره امانت در مال و احادیث زیبا درباره امانت داری را مشاهده کنید.

 متن درباره امانت داری

متن درباره امانت داری

راستی، امانت است و دروغ گفتن خیانت.((بوذرجمهر))

متن درباره امانت داری

اگر کسی تو را امین دانست و امانتی به تو سپرد آن را به او برگردان و اگر کسی به تو خیانت و دغلکاری کرد تو به او خیانت مکن

متن درباره امانت داری

آن صداها به کجا رفت
صداهای بلند
گریه ها قهقه ها
آن امانت ها را
آسمان آیا پس خواهد داد ؟
پس چرا حافظ گفت
آسمان بار امانت نتوانست کشید
نعره های حلاج
بر سر چوبه ی دار
به کجا رفت کجا ؟
به کجا می رود آه
چهچه گنجشک بر ساقه ی باد
آسمان آیا
این امانت ها را
باز پس خواهد داد ؟

متن زیبای امانت داری

چیزهای کوچک به راستی کوچک هستند، اما امین بودن در چیزهای کوچک، کار بزرگی است.((مادر ترزا))

متن درباره امانت داری

برترین درجات ایمان یک انسان، امانت‌داری و امین بودن او است.

متن درباره امانت داری

امدی…
مغرور
بی کلام…
در نگاهت هزارمعما
وبرلبانت مهر خاموشی..
اندکی گذشت…
ارام ارام نزدیک شدی
مغرور بی کلام
کمی مهربان!
وعشق را
به امانت به من دادی ودورشدی…!
ومن مدتهاست
بار امانت تو رابردوش می کشم
ارام بی کلام………!

احادیث ائمه درباره امانتداری

از محالات است که کسی را برای آنچه که هست، دوست بدارند. بیشتر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند: خودشان را، تفسیر و برداشت خودشان را از او … .((گوته))

متن درباره امانت داری

صداقت عمل شخص امین، نشانه صداقت عقیده و ایمان او است.

متن درباره امانت داری

مرده ام من! مرده!
زیر خاکم و پیچیده به کفنم!
و نظاره گر میلیونها انسان که می گریند
به چه می گریید؟
به چه می گریی مادرم؟!
نازنینم!
هر کس نداند
تو خوب می دانی و یادت هست روزی را که
روزی را که پروردگار مرا در رحم تو به امانت گذاشت.

سخنان بزرگان درباره امانتداری

هرکس کتاب را به امانت (عاریه) داد، یک دستش را باید برید و هرکس پس بدهد، هر دو دستش را.((مثل فارسی))

متن درباره امانت داری

شخص امین آن کسی است که از خدا می‌ترسد.

—-

قلـم ، بار امانت بود ؛ و شاعر.
پذ یرفت ؛ و رقم بسـیار میزد.
ولیکن ، درد ؛ بیدردی،همیشه
مجیزی ، بادمیکرد؛بارمی زد.
زبانیرا که درد مردمش نیست.
چه می ارزد؟الهی مار می زد!

متن درباره امانت داری

هرگز کتابی به کسی امانت ندهید، چون به شما برگردانده نمی شود. من تمام کتابهای کتابخانه ام امانتی است که از دیگران گرفته ام.((آناتول فرانس))

نظرات