کپشن انگلیسی انگیزشی + متن های انگیزشی و کوتاه

0

در این پست می توانید جملات انگیزشی و متن های انگلیسی انگیزشی و متن های امیدوارانه و کپشن انگلیسی انگیزشی و متن های انگیزشی و کوتاه و کپشن های زیبا اینستاگرام و دلنوشته های عاشقانه برای استوری را مشاهده کنید.

کپشن انگلیسی انگیزشی

کپشن انگلیسی انگیزشی

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
من ترجیح می‌دهم به خاطر چیزهایی که انجام داده‌ام پشیمان باشم تا چیزهایی که انجام نداده‌ام…

کپشن انگلیسی انگیزشی

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

کپشن انگلیسی انگیزشی

Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts

موفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

کپشن عاشقانه و کوتاه

I am learning that who I am is not so bad

دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

کپشن انگلیسی انگیزشی

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong

برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم

کپشن انگلیسی انگیزشی

Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined

با اعتماد به نفس در مسیر رویاهای خود گام بردارید. آن گونه که فکر می‌کنید، زندگی کنید

سخنان بزرگان برای کپشن

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

کپشن انگلیسی انگیزشی

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohn

اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران

کپشن انگلیسی انگیزشی

A man is not old until his regrets take the place of his dreams

انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

متن خاص برای کپشن اینستاگرام

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disney

تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی

کپشن انگلیسی انگیزشی

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

متن و کپشن انگلیسی انگیزشی

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

کپشن انگلیسی انگیزشی

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davis

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

نظرات