جملات کوتاه کنترل خشم + عکس نوشته کنترل عصبانیت

0

در این پست می توانید متن های عذرخواهی و متن های کنترل خشم و جملات و سخنان بزرگان درباره کنترل عصبانیت و خشم و جملات کوتاه کنترل خشم و عکس نوشته کنترل عصبانیت را مشاهده کنید.

 جملات کوتاه کنترل خشم

جملات کوتاه کنترل خشم

آندره موروا

هر چیزی که مطابق میل و آرزوی باطنی ما است، به نظر، حقیقت محض و هر آنچه بر خلاف میل ما باشد باعث خشم مان می شود.

جملات کوتاه کنترل خشم

حدیث پیامبر در مورد خشم
بدانید که بهترین انسان ها کسانى هستند که

دیر به خشم آیند و زود راضى شوند.

جملات کوتاه کنترل خشم

یوهان ولفگانگ فون گوته

دانایان، هماره آماج تیر خشم و کین جاهلانند، اما همین که یکی از آنان بمیرد، مردمان به آه و ناله پردازند و به نامش پول گرد آرند تا بنایی به یادبودش بسازند و نامش را جاودانی کنند.

متن کنترل عصبانیت

افلاطون

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد.

جملات کوتاه کنترل خشم

نیرومندترین مردم کسی است که

خشم خود را نگه دارد.

افلاطون

جملات کوتاه کنترل خشم

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن، انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند.

سخنان بزرگان درباره کنترل عصبانیت

ای کاش یاد میگرفتیم
عصبانیتمون از دست دیگران رو،
سر کسی که از همه جا بیخبره
و واسه خوشحالی ما تلاش میکنه،
خالی نکنیم…

جملات کوتاه کنترل خشم

فریدریش نیچه

اگر ما “بی دل و جان” هستیم؛ دست کم نسبت به زندگی چنین نیستیم؛ بلکه اکنون با همه ی انواع “تمنیات” روبروییم. با خشمی ریشخندآمیز در آنچه “آرمانها” می نامیم، در حال غور و تامل هستیم. ما خویش را خوار می شماریم تنها از آن رو که لحظه هایی وجود دارند که نمی توانیم آن انگ

یزش نامربوطی را که “آرمانگرایی” نام دارد، مهار کنیم. تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه، نیرومندتر از خشم فرد بی دل و جان است.

جملات کوتاه کنترل خشم

آنتونی رابینز

هنگامی که خشمگین و برآشفته هستید، در دشواری خود به دام می‌افتید. هرچه بیشتر خشمگین شوید و دست و پا بزنید، بیشتر در باتلاق دشواری‌ها فرو خواهید رفت.

جملات کنترل خشم و عصبانیت

یوهان ولفگانگ فون گوته

تو که زیردستی، لطف و خشم خواجه را یکسان گیر؛ چه بسا خواجه آنجا خشمگین آید که جای ستودن باشد و آنجا بستاید که جای خشم گرفتن باشد.

جملات کوتاه کنترل خشم

خشم هم نشین بسیار بدى است:

عیب ها را آشکار،

بدى ها را نزدیک

و خوبى ها را دور مى کند.

امام علی (ع)

جملات کوتاه کنترل خشم

فریدریش نیچه

احساس خشم و احترام که از ویژگیهای جوانی است، به نظر می رسد تا زمانی که انسانها و اشیاء را به درستی جعل کند و راه گریزی برای خویش بیابد، فرد را راحت نمی گذارد، زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است.

نظرات