معنی ساعت و دقیقه جفت

0

ساعت جفت، ساعاتی با دو رقم یعنی دقیقه و ساعت یکی می باشد که به صورت تصادفی می بینید. وقتی که ساعت، تلفن همراه، رایانه شخصی و یا هر رسانه خاص دیگری را نگاه می کنید که زمان دیجیتال را نشان می دهد، ساعت ها می توانند در مقابل شما به شکل ساعت های جفت ظاهر شوند. شاید توسط انرژی کهکشانی به صورت مکرر به شما نشان داده شود که می تواند باعث ایجاد حس ناخوشایند برای شما شود. وقتی که یک ساعت جفتی در قابل ها و دستگاه های مختلف مشاهده می کنید، قدرت الهی در تلاش است تا یک پیام مهم به شما بدهد.

جالب است که بدانید ۲۴ ساعت جفت وجود دارد که هر روز در زندگی ما ظاهر می شوند. ساعات جفتی که می توانید در ساعت دیجیتال ببینیم و ممکن است به صورت تکراری برای ما نشان داده شوند:

۰۱:۰۱ ۰۲:۰۲ ۰۳:۰۳ ۰۴:۰۴ ۰۵:۰۵ ۰۶:۰۶ ۰۷:۰۷ ۰۸:۰۸ ۰۹:۰۹ ۱۰:۱۰ ۱۱:۱۱ ۱۲:۱۲ ۱۳:۱۳ ۱۴:۱۴ ۱۵:۱۵ ۱۶:۱۶ ۱۷: ۱۷ ۱۸:۱۸ ۱۹:۱۹ ۲۰:۲۰ ۲۱:۲۱ ۲۲:۲۲ ۲۳:۲۳ ، و در آخر ۰۰:۰۰ که اولین ساعت آینه ۰۱:۰۱ و آخرین ساعت ۰۰:۰۰ است. هر ساعت آینه ای معانی و پیام های خاص خود را دارد.

می شود که معنی و پیام این اعداد را با تفسیر آن با کمک فرشتگان نگهبان، از طریق محاسبه عددی درک کرد.

آموزش فال ساعت و اعداد جفت شده

 • ۰۰:۰۰ : بر آورده شدن امیال و آرزوها و تفکر با قلبی پاک و خالص (ساعت عاشقی)
 • ۰۱:۰۱ : منتظر خبرهای خوبی و خوشی باشید.
 • ۰۱:۱۰ : افسوس! شما آن کار را شروع کرده اید اما محقق نخواهد شد.
 • ۰۱:۱۱ : در این زمان هیچ درخواست و پیشنهادی را از سوی کسی قبول نکنید.
 • ۰۲:۰۲ : منتظر یک دعوت یا قرار ملاقات باشید.
 • ۰۲:۲۰ : خشمتان را مهار کنید و واژه ها دریابید.
 • ۰۲:۲۲ : رازی را کشف خواهید کرد.
 • ۰۳:۰۳ : پشت در عشق ایستاده است، آنرا بگشایید.
 • ۰۳:۳۰ :دریغا، تغییری که احساس می کردید و در انتظارش بودید، بی پاسخ خواهند ماند.
 • ۰۳:۳۳ : خوشحالی و خوشبختی را ملاقات خواهید کرد.
 • ۰۴:۰۴ : به موقعیتتان از زاویه ای دیگر نگاه کنید.
 • ۰۴:۴۰ : امروز روز شما نیست.
 • ۰۴:۴۴ : به حسابش برسید.
 • ۰۵:۰۵ : دشمنانتان در حال مخفیانه نقشه کشیدن برای شما هستند.
 • ۰۵:۵۰ : از آب و آتش حذر کنید.

 

معنی ساعت های رند

 • ۰۵:۵۵ : از ملاقات با آن مرد خردمند، دوری نکنید.
 • ۰۶:۰۶ : ازدواج سریع یا به طور کلی ازدواج
 • ۰۷:۰۷ : از مردی که یونیفورم پوشیده است، حذر کنید.
 • ۰۸:۰۸ : در شغلتان پیشرفتی حاصل خواهد شد.
 • ۰۹:۰۹ : از کیف پول و کیف دستی تان کراقبت بیشتری کنید.
 • ۱۰:۰۱ : با مردی تاثیرگذار و مهم آشنا خواهید شد.
 • ۱۰:۱۰ : وقتش رسیده است…
 • ۱۱:۱۱ : به کسی یا چیزی وابسته خواهید شد.
 • ۱۲:۱۲ : پیروزی بر عشق ازآن شماست.
 • ۱۲:۲۱ : با زنی زیبا ملاقات خواهید کرد.
 • ۱۳:۱۳ : از چشم و هم چشمی حذر کنید.
 • ۱۳:۳۱ : آنچه مدتها در رویایش به سر می بردید، خواهید یافت.
 • ۱۴:۱۴ : ایامتان به عشق مزین خواهد شد.
 • ۱۴:۴۱ : در دردسری خواهید افتاد
 • ۱۵:۱۵ : نصایح مرد خردمند را دنبال کنید.
 • ۱۵:۵۱ : برای تازگی و طرواتی سریع اما کوتاه، آماده باشید.
 • ۱۶:۱۶ : در جاده مراقب باشید و حواس جمع.
 • ۱۷:۱۷ : از محله ارازل و اوباش دوری کنید.
 • ۱۸:۱۸ : در جاده مراقب باشید و حواس جمع.
 • ۱۹:۱۹ : موفقیت در کار
 • ۲۰:۰۲ : دعوا و درگیری با شخصی دیگر
 • ۲۰:۲۰ : تهمت و افترا در خانواده
 • ۲۱:۱۲ : به دنیا آمدن نوزاد یا شروع یک پروژه جدید
 • ۲۲:۲۱ : داستانی عاشقانه سر خواهد گرفت و تند بادی به وجود خواهد آمد
 • ۲۲:۲۲ : یک آشنایی و یا رویارویی جدید
 • ۲۳:۲۳ : رابطه ای خطرناک
 • ۲۳:۳۲ : مشکلات سلامتی (از دست دادن بنیه آدمی)

نظرات