متن عرفانی زیبا و کوتاه + عکس نوشته زیبا متن عرفانی

0

در این پست می توانید متن عرفانی زیبا و کوتاه و عکس نوشته زیبا متن عرفانی و متن عارفانه کوتاه و زیبا و جمله های ناب عارفانه و متن عارفانه عاشقانه برای همسر را ببینید.

متن عرفانی زیبا و کوتاه

متن عرفانی زیبا و کوتاه

عشق دروغی بود

که در تمام این سال ها باورش داشتم

و چه تاوان سنگینی داشت

همین اشتباه کوچک !

—-

هرچه لباس می پوشم
افاقه نمی کند …
نبودنت کنارم
زمستان سختی است …

متن عرفانی زیبا و کوتاه

در هر چیز
می توان عشق را حس کرد
وقتی دریا ماهی را در آغوش می گیرد،
زمین جوانه های کوچک را می بوسد،
و برگ های بلند ذرت، دانه دانه محبت را بغل می کنند!
در هر چیز…
می توان عشق را حس کرد و “خدا” را!

—-

کاش در دنیا سه چیز وجود نداشت:

غرور، دروغ و عشق…

متن عرفانی زیبا و کوتاه

چرا که انسان با غرور می‌تازد

با دروغ می‌بازد

و با عشق می‌میرد…

—-

هر چه دلم را خالی می کنم
باز پر می شود از
تو ….. !
چه برکتی دارد
دوست داشتنت …

متن عرفانی زیبا و کوتاه

مهربانی جاده ای ست که هر چه پیشتر بری,
خطرناک تر می شه.
نمی تونی برگردی,
اما لحظه ای باید درنگ کرد
و شاید چند گامی به بیراهه رفت.

—-

فلاسفـــه دربـــاره عشــــــــق خیلـــی حرفهــا زدند

امــــا منطــق هیجکــدامشــــان به پـای منطـــق تـــــــو نرسیـــــد

رفتــــــــی و گفتــــــی:

همینـــــه کــــــــــــــه هســــت !

متن عارفانه کوتاه و زیبا

من، خدا را
در قلب کسانی دیدم
که بی هیچ توقعی، مهربان اند
“شیخ بهایی”

متن عرفانی زیبا و کوتاه

عشق نیرو و حرارتی است که از کالری‌ها و پروتئینی که
وارد بدن من می‌شود؛ زائیده نمی‌شود.

—–

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت

تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم

—–

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم

متن عرفانی زیبا و کوتاه

یک منبع نمی‌دانمی ‌دارد که تمام وجود مرا ملتهب می‌کند
و می‌گدازد و حتی به نفی خویش وادار می‌کند…
زخمی بر پهلویم هست روزگار نمک می‌پاشد

متن عارفانه عاشقانه برای همسر

همیشه رفتن راه رسیدن نیست…!

ولی برای رسیدن باید رفت…

در بن بست نیز راه آسمان باز است!

پرواز بیاموزید…

—-

گر هزاران دام باشد در قدم
چون تو با مایی نباشد هیچ غم!
“مولانا”

متن عرفانی زیبا و کوتاه

هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی

—–

مرا دردی‌ست در دل اگر گویم زبان سوزد…

—–

اگه نهایت دوست داشتن در قطره ی باران است
من دریا را تقدیمت میکنم

جمله های ناب عارفانه

شیرین بهانه بود !
فرهاد تیشه می زد تا نشنود صدای
مردمانی را که در گوشش زمزمه می کردند
دوستت ندارد…..

متن عرفانی زیبا و کوتاه

در این غروب

ﻫﺮ ﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ

ﺣﺎﻻ

ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﯾﺎ ﺯﻧﮓ ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺪﺍﯼ اوﺳﺖ

متن عرفانی زیبا و کوتاه

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی
کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود
انتظــارت را میـکشـــــد
چــه شیــــــرین اســـــت
طعــم پیامکی کــه میگـــوید :
” کجایـی” …..؟

نظرات