متن کوتاه انگلیسی + عکس نوشته زیبا جملات انگلیسی

0

در این متن می توانید متن کوتاه انگلیسی و عکس نوشته زیبا جملات انگلیسی و جملات زیبای انگلیسی و جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی و متن انگلیسی زیبا در مورد زندگی و جملات زیبای انگلیسی انگیزشی

را ببینید.

متن کوتاه انگلیسی

متن کوتاه انگلیسی

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

—-

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

متن کوتاه انگلیسی

The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed.” —Carl Jung

ملاقات دو شخصیت مانند ارتباط دو ماده شیمیایی می باشد ، اگر هیچ واکنشی نشان ندهند ، هر دو تغییر شکل می دهند.

متن انگلیسی زیبا در مورد زندگی

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah

به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیان مثبت اندیش داشته باشی

متن کوتاه انگلیسی

For every negative
there is a positive

برای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

جملات زیبای انگلیسی

“Don’t marry the person you think you can live with; marry only the individual you think you can’t live without.” —James Dobson

با کسی ازدواج نکن که فکر می کنی می توانی در کنار او زندگی کنی. با کسی ازدواج کن که فکر می کنی بدون او نمی توانی زندگی کنی.

متن کوتاه انگلیسی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

—-

Silence is the most powerful scream

سکوت قوی ترین فریاد است.

متن کوتاه انگلیسی

“Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.” —Paulo Coelho

عشق فقط یک کلمه می باشد تا اینکه شخصی پیدا شود و معنی آن را به تو نشان دهد.

متن کوتاه انگلیسی

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.

سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن کوتاه انگلیسی

جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی

The kites always rise with adverse winds

بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن کوتاه انگلیسی

.Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

متن کوتاه انگلیسی

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

نظرات