جملات ناب انگلیسی + عکس نوشته آموزنده انگلیسی

0

در این پست می توانید متن های زیبای انگلیسی و جملات ناب انگلیسی و عکس نوشته آموزنده انگلیسی و عکس استوری انگلیسی و اشعار زیبای انگلیسی و جملات خاص انگلیسی و جملات ناب و زیبای انگلیسی با معنی فارسی را مشاهده کنید.

 جملات ناب انگلیسی

جملات ناب انگلیسی

There are two types of people

who will tell you that you cannot make a difference in this world

those who are afraid to try

and those who are afraid you will succeed

فقط دو دسته وجود دارند که

به تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی :

اونهایی که خودشون می ترسن انجامش بدن

و اونهایی که از موفقیت شما می ترسن

جملات ناب انگلیسی

A friend is who knows all about you and still loves you.

یه دوست کسیه که همه چیتو میدونه و باز دوستت داره.

جملات ناب انگلیسی

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead

عشق را در قلبت نگه دار زیرا که زندگی بدون آن مانند باغ بی آفتاب است زمانی که گل هایش مرده اند

عکس نوشته انگلیسی

.Stop thinking about The memories that don’t let you smile

دست بردار از فکر کردن به خاطراتی که نمی‌گذارد بخندی.

جملات ناب انگلیسی

One day, all of your dreams will come true, be patient.

یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.

جملات ناب انگلیسی

love is the most beautiful thing to have, hardest thing to earn and most painful thing to lose

عشق زیباترین چیز برای داشتن، سخت ترین چیز برای به دست آوردن و دردناک ترین چیز برای از دست دادن است

متن جدید انگلیسی

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments

این ترسناک نیست که میدانی هربار که با کسى حرف میزنى می‌تواند آخرین بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

جملات ناب انگلیسی

And my heart beats faster when you call my name:)
و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی:)

جملات ناب انگلیسی

The world is a book and those who do not travel read only one page

جهان همچون کتاب است و آن هایی که سفر نمی کنند تنها یک صفحه از آن را می خوانند

عکس استوری جملات ناب انگلیسی

…The most important thing in communication is hearing what isn’t said

مهمترین چیز در ارتباط، شنیدن حرف‌هایی است که گفته نمی‌شود…

جملات ناب انگلیسی

Love means you
and you mean the whole world to me.

عشق یعنى تو
و تو واسه من کل دنیایى..

جملات ناب انگلیسی

God’s plan is always more beautiful than our desires

نقشه خداوند همواره زیباتر از خواسته های ما است

نظرات