جملات احساسی و عاشقانه کردی + عکس نوشته جملات عاشقانه کردی

0

در این پست می توانید متن های عاشقانه و جملات احساسی و عاشقانه کردی و عکس نوشته جملات عاشقانه کردی و متن های احساسی و عاشقانه و متن های زیبا به زبان کردی و اشعار عاشقانه به زبان کردی و جملات خاص به زبان کردی را مشاهده کنید.

جملات احساسی و عاشقانه کردی

جملات احساسی و عاشقانه کردی

ئه و کاتانه ی بیرت ده که م پرپر ئه بم له گریانه به لام به جگه له ته نیایی نایه لم که س په ی بزانه اه ئه مشه و تکام له چاوم کرد ئیتر هه نده بوت نه روانه دلیشم رازی کردووا شه وان نه گریوو نه له کوانه

جملات احساسی و عاشقانه کردی

معنی فارسی :

هنگامی که به یادت میافتم پر میشم از گریه ای که بجز تنهایی نمیزارم کسی بفهم اه امشب به چشمانم التماس کردم که دیگه اصلا نگاهت نکنند دلم را هم راضی کرده ام شبها نگریدو نگوید کجاست

جملات احساسی و عاشقانه کردی

بباره* باران
به*لام ئارام ، ئارام
نه*کا ده*نگی گریانه*کانم” له*گرمه*گرمی هاتنتا ون بن….
بباره*تا بروا بکه*م که*ته*نیا نیم و تۆش دلته*نگی…..
به*لام دلته*نگی تۆ له*کوێ و دل ته*نگی من له*کوێ

جملات احساسی و عاشقانه کردی

معنی فارسی:

بار باران
اما آرام آرام
تا صدای بارش تو صدای گریه های منو گم نکنه..
ببار تا باور کنم که تنها نیستم و توم دلتنگی..
اما دلتنگی تو کجا دلتنگی من کجا..

جملات احساسی و عاشقانه کردی

زؤرجار زه مان ده نگی بؤلبؤل ئه تؤرینئئاوی رووبار رؤحی ماسی ئه خنکینئشنه ی به هار نیگای گؤل ئه وه رینئبه لام هه رگیزکه س ناتوانی خؤشه ویستیت له ناودلما بژاکینئ

ترجمه فارسی: چه وقتهایی که صدای بلبل رامی آزاردجویبار روح ماهی راخفه میکندبادبهاری نگاه گل راپرپرمیکنداماهرگز نمیتواند دوست داشتنت را دردلم پژمرده کند

جملات احساسی و عاشقانه کردی

متن عاشقانه کردی

اگر جاریک تکه ی باران ماچی کردی اوه بزانه فر میسکی چاوی منه بیری کردی

ترجمه فارسی:

اگر قطره باران گونه ات را بوسید بدان اشک من است که به یادت ریخته ام

جملات احساسی و عاشقانه کردی

اگر جاریک دڵۆپیک باران ماچی کردی اوه بزانه فر میسکی چاوی منه بیری کردی

ترجمه فارسی:

اگر قطره باران گونه ات را بوسید بدان اشک من است که به یادت ریخته ام

جملات احساسی و عاشقانه کردی

متن احساسی کردی

با عالم بژن ته نیا و بی کسهله دارای دونیا هر توم به بسه

ترجمه فارسی: بذار تمام مخلوقات بگن تنها و بی کساز تمام دارایی های دنیاتو رو داشتم باشم واسم کافی وبسه

جملات احساسی و عاشقانه کردی

سه ر بنه وه بان به رزی شانم،
تا به لکو ده رچو شه که تی گیانم،
سه ر بنه وه بان سینه چو سه نگم،
به لکو بزانی ارات دل ته نگم.

ترجمه:

سرت را بگذار بروی شانه ام،
بلکه خستگیم در برود.
سرت را بگذار برسینه چون سنگم،
بلکه بدانی برایت دل تنگم.

نظرات