متن عاشقانه انگلیسی + عکس نوشته عاشقانه انگلیسی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه عاشقانه و متن عاشقانه انگلیسی و عکس نوشته عاشقانه انگلیسی و متن زیبای عاشقانه و متن احساسی درباره عشق و جملات خاص عاشقانه و عکس استوری عاشقانه و جملات محبت آمیز انگلیسی و عکس نوشته محبت کردن را مشاهده کنید.

 متن عاشقانه انگلیسی

متن عاشقانه انگلیسی

You are the so valued and best half of me and I love you better than I love me.

تو بسیار ارزشمند و بهترین نیمه من هستی و من تو را بهتر از این که خودم را دوست داشته باشم، دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی

Loving you is one of the most magical feelings I have ever felt. I want to feel this magic for the rest of my life

دوست داشتنت یکی از جادویی ترین احساساتی بود که حس کرده ام و همچنان میخواهم این جادو را تا آخر عمرم حس کنم

متن عاشقانه انگلیسی

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن عاشقانه انگلیسی

عکس نوشته عاشقانه

My whole world

changed the second I looked into your eyes

تمام دنیای من

اون لحظه ای که به چشم هات نگاه کردم تغییر کرد

متن عاشقانه انگلیسی

To the world you may be one

but for me you are my world

در جهان تو شاید یک نفر باشی

ولی برای من تو همه دنیامی.

متن عاشقانه انگلیسی

To survive, humans need a lot of air, food, and water. All I need your hugs, smiles, and kisses. I love you.

انسان برای زنده ماندن به هوا، غذا و آب زیادی نیاز دارد. تنها چیزی که من به آن نیاز دارم آغوش، لبخند و بوسه های تو است. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی

متن محبت آمیز

my” love” is non stop like ”sea”
its ”trust” like ”blind”
its”shine” like ”star”
its”warm” like ”sun”
its” soft” like ”flower”
AND
its ” beautiful” like ”u”
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل ها لطیفه.
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه انگلیسی

You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.

متن عاشقانه انگلیسی

You’ve always been there both in good times and bad times. I cherish this lovely bond of togetherness! I love you!

تو هم در زمان های خوب و هم در زمان های بد همیشه کنارم بوده ای. من این رابطه دوست داشتنی که با هم داریم را مغتنم می شمارم ! دوستت دارم!

نظرات