جملات فلسفی با معنی + عکس نوشته فلسفی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه فلسفی و جملات فلسفی با معنی و عکس نوشته فلسفی و عکس نوشته جملات فلسفی عاشقانه و متن فلسفی کوتاه و جملات انگلیسی زیبا و متن انگلیسی مفهومی با ترجمه فارسی و جملات فلسفی انگلیسی را مشاهده کنید.

 جملات فلسفی با معنی

جملات فلسفی با معنی

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney

,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله

—–

to live a creative life we must lose our fear of being wrong

برای زندگی به شیوه خلاقانه باید ترس از اشتباه بودن را کنار بگذاریم

جملات فلسفی با معنی

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

آدمای ضعیف هرگز نمیتونن ببخشن، بخشش ویژگی آدمای قویه.

متن های کوتاه فلسفی

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

to move the world first move yourself

برای تکان دادن جهان ابتدا باید خودتان را تکان دهید

جملات فلسفی با معنی

A few moments with the one you love is a infinity itself.

چند لحظه با کسی که دوستش داری خودش یه ابدیت کامله.

متن فلسفی انگلیسی

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.

گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

جملات فلسفی با معنی

Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced

زندگی مشکلی نیست که بخواهید حل کنید بلکه واقعیتی است که باید تجربه کنید

جملات فلسفی با معنی

Enjoy the moments you’re living in, they don’t last forever.

از لحظه هایی که داری توش زندگی میکنی لذت ببر، اونا همیشگی نیستن.

جملات فلسفی با معنی

holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to die
عصبانی شدن مانند نوشیدن سم است در حالی که انتظار داری فرد دیگری به خاطرش بمیرد!

عکس استوری جملات فلسفی با معنی

It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop

تا زمانی که متوقف نشوی مهم نیست چقدر آهسته جلو بروی

جملات فلسفی با معنی

Nothing is more intolerable than to have to admit to yourself your own errors.

هیچی غیرقابل تحمل تر از این نیست که مجبور باشی اشتباهات خودتو به خودت اعتراف کنی.

—–

A tree with strong roots laughs at storms

درختى که ریشه هاى قوى داره
به طوفان میخنده

جملات فلسفی با معنی

Do not let the behavior of others destroy your inner peace

اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را نابود کند

نظرات