جملات برای رفاقت + عکس نوشته دوستی و رفاقت

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره دوستی و عکس استوری درباره دوست و رفاقت و جملات برای رفاقت و عکس نوشته دوستی و رفاقت و متن برای رفیق و عکس استوری درباره دوست و اشعار کوتاه درباره رفاقت و متن درباره رفیق فابریک را مشاهده کنید.

جملات برای رفاقت

جملات برای رفاقت

کس نمیداند در این بحر عمیق

سنگ ریزه قیمت دارد یا عقیق

من همین دانم که در این روزگار

هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق

—–

رفاقت را جای عشق در دلم سپردم تا با یاد دوستان
از درد هیچ عشقی نسوزم
به سلامتی تمای رفیق‌های بامرام

جملات برای رفاقت

هی، رفیق
زمان هست که وفاداری تو را اثبات می‌ کند
نه زبان

جملات برای رفاقت

ز نیکو سخن به چه اندر جهان

به نزد سخن سنج فرخ مهان

به شهرم یکی مهربان دوست بود

تو گفتی که با من به یک پوست بود

عکس استوری رفاقت

هی، رفیق
زمان هست که وفاداری تورا اثبات می‌کند
نه زبان!

جملات برای رفاقت

رفاقت را جای عشق در دلم سپردم تا با یاد دوستان
از درد هیچ عشقی نسوزم
به سلامتی تمای رفیق‌ های بامرام

—–

مخلص همه ی اونایی

که چراغ رفاقتشون

همیشه برای ما نفت داره !

—–

در رفاقت مراقب آدم‌های تازه به دوران رسیده باش.
هرگز به دیواری که تازه رنگ شده، تکیه نباید کرد!

عکس نوشته درباره دوستی

مخلص همه ی اونایی
که چراغ رفاقتشون
همیشه برای ما نفت داره !

جملات برای رفاقت

موجی از عشق را

بر ساحل قلبت میفرستم

تا بدانی فراموش شدنی نیستی

رفیق خوبم

—–

رفیق…
مبادا “گرفته” باشی.
که شهری را برایت به نماز آیات وامیدارم…

جملات برای رفاقت

سلامتی اون رفیقـی که
مجازیه
اما یه جوری برات سنگ صبوره
که هیچ کدوم از رفیقای واقعیت
به گرد پاش هم نمی رسن….

اشعار کوتاه درباره دوستی

ما جام رفاقت

با هر که نوش کنیم

نامرد روزگاریم

اگر او را فراموش کنیم

—–

رفیق اونه که می‌تونی پیشش راحت از اشتباهاتت بگی
نه اونی که سعی میکنی جلوش بدون اشتباه باشی تا قبولت کنه.

جملات برای رفاقت

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـت
از درد هیــچ عشـقی نسـوزم
بـه سلامتـی هـر چـی رفیـق بـامرام

عکس استوری جملات برای رفاقت

شرمنده ایم ز دوست،

که دل نیست قابلش

باید برای هدیه،

سری دست و پا کنیم

جملات برای رفاقت

رفیق معامله فسخ شد
در قبال دنیا یک تار مویت را می‌خواستند ندادم

—–

میگن به یکی که گفتی نوکرتم
از “نون” نفس
تا “میم” مرگ
باهاش باش
نوکرتم رفیق…

جملات برای رفاقت

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم

بلکه تو کوچه های خاکی محلمون یاد گرفتم

پس خوب میدونم که برای کدوم رفیق زمین بخورم

که از زمین خوردنم شاد نشه

بلکه دست خاکیم رو بگیره

و از زمین بلندم کنه

نظرات