سخنان امیرکبیر + عکس نوشته سخنان آموزنده از امیرکبیر

0

در این پست می توانید متن های زیبا از امیرکبیر و سخنان زیبا از امیرکبیر و اشعار کوتاه درباره امیرکبیر و سخنان امیرکبیر و عکس نوشته سخنان آموزنده از امیرکبیر و جملات آموزنده از امیرکبیر و بهترین جملات درباره امیرکبیر را مشاهده کنید.

سخنان امیرکبیر

سخنان امیرکبیر

خانه از پای بست ویران است
خواجه در بند نقش ایوان است.

سخنان امیرکبیر

اگه نیت یک ساله دارید، گندم بگارید
اگر نیت ده ساله دارید، درخت بکارید
و اگر نیت صد ساله دارید، انسان تربیت کنید

سخنان امیرکبیر

اگر نیت یکساله دارید، گندم بکارید؛ اگر نیت ده ساله دارید، درخت بکارید و اگرنیت صدساله دارید انسان تربیت کنید

سخنان امیرکبیر

من ابتدا فکر میکردم که مملکت، وزیر دانا میخواهد؛ و مدتی بعد به ایـن نتیجه رسیدم که مملکت، شاهِ دانا میخواهد؛

اگر نیت یکساله دارید، گندم بکارید؛ اگر نیت ده ساله دارید، درخت بکارید و اگرنیت صدساله دارید انسان تربیت کنید

عکس نوشته درباره امیرکبیر

من در ابتدا فکر می کردم که مملکت، وزیر دانا می خواهد
و مدتی بعد به این نتیجه رسیدم که مملکت، شاه دانا می خواهد
اما حالا می فهمم که مملکت، ملت دانا می خواهد

سخنان امیرکبیر

نبردهای زندگی همیشه به نفع قویترین ها پایان نمی پذیرد ، بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است که بردن را باور دارد.

سخنان امیرکبیر

دوران افول و عقب ماندگی ملتها زمانی شروع شد که
جای اندیشیدن را تقلید

جای تلاش و کوشش را دعا

جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را قناعت

و جای اراده برای رفتن و رسیدن را قسمت

وجاى تصمیم عقلانى را استخاره گرفت

متن درباره امیرکبیر

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها زمانی شروع شد
که جای اندیشیدن را تقلید
جای تلاش و کوشش را دعا
جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را قناعت
و جای اراده برای رفتن و رسیدن را قسمت
و جاى تصمیم عقلانى را استخاره گرفت

سخنان امیرکبیر

به غیر از خدا ، به هر آنچه امید داشته باشی ، خدا از همان چیز ناامیدت می کند.

سخنان امیرکبیر

من ابتدا فکر می‌کردم که مملکت. وزیر دانا می خواهد ؛

و مدتی بعد به این نتیجه رسیدم که مملکت. شاه دانا می‌خواهد ؛

اما اکنون میفهمم که مملکت. ملت دانا می‌خواهد

عکس استوری سخنان امیرکبیر

نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمی پذیرد
بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است که بردن را باور دارد

سخنان امیرکبیر

کسی که ندای درونی خود را می شنود ، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

—–

مسئول نادانی شان نیز ما هستیم. اگر ما به اندازه کافی مدرسه ساخته بودیم.
جاهلان بساطشان را جمع کرده بودند.

نظرات