تعبیر خواب جنازه | دیدن جنازه در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن جنازه در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب جنازه در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. جنازه، جسد و مرده در دنیای حقیقی برای ما صحنه ای خوشایند نیست. حتی فکر کردن به مرگ کسی هم باعث ناراحتی ماست، چه بسا که بخواهیم با جنازه وی نیز رو به رو شویم.

تعبیر خواب جنازه

دیدن خواب در مورد جنازه

باید بدانید که تعبیر جنازه چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.بر خلاف باور عمومی دیده خواب مرده و کسی که مرده است به معنی ترس و وحشت نیست و لزوما تعبیر بدی ندارد . دیدن مرده در خواب به معنی دیدن یکی از دوستان و نزدیکان یا آمدن مهمانی عزیز است . در صورتی که کسی را که قبلا مرده در خواب شاد و خوشحال ببینید هم برای شما که خواب مرده دیده اید خوب است و هم برای ان شخص مرده و نشان از آرامش ایشان دارد .

 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جنازه کسی را می‌برند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند واگر بیند بمرد واو را بر جنازه نهاده ومی برند و مردمان از پیش جنازه او می‌رفتند دلیل که شرف و بزرگی یابد لکن دین او به فساد است و یا بر آن قوم که پس او می‌رفتند فرمانرواست اگر بیند جنازه مرده برداشت و می برد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد واز او خیر و نیکی بیند اگر بیند قومی در پس او می‌رفتند ودر هوا می‌شدند دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در سفر بمیرد.

تعبیر خواب جنازه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می رسد و ابن سیرین معتقد است که اگر کسی ببیند جنازه ای می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت است که دیدن جنازه در خواب خوب است زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه می آورد.

اگر کسی جنازه ای را بر تابوتی دید که جنازه از تابوت بیرون است، هنوز دل به دنیا دارد و اگر دو دستش از تابوت بیرون است، از اعمال نیک دستانش تهی است. اگر جمعی جلوی تابوت تکبیر می گفتند و جنازه بر دوش سه چهار نفر حمل می شد و آن شخص هنوز زنده بود، در امور دنیوی عقب مانده است. اگر پشت سر جنازه ای که می برند و آن شخص هنوز در قید حیات است، افرادی حرکت می کنند و سخنان نامفهوم می گویند، بد گویی از وی می کنند.

 

از نظر ابراهیم کرمانی
از نظر کرمانی اگر در عالم رویا دیدید که فرزند شما مرده و از دنیا رفته است، این خواب نشانگر ثروت و دارایی است. به زودی در زندگی تان تبدیل به فردی بسیار ثروتمند و توانگر خواهید شد.
اگر در خواب دیدید که یکی از پدر و مادر شما فوت کرده بودند، این خواب برعکس ماهیت دردناک آن تعبیرش بسیار نیکوست. کار شما رونق خواهد گرفت و بهتر و بهتر از قبل خواهد شد.
اگر شما یک فرد صاحب مقام هستید که در جامعه جایگاه بسیار بالایی دارید و در عالم رویا دیدید که در حال مردن و جان کندن بودید، این خواب نشان می‌دهد که احوال شما پریشان می‌شود و احتمال اینکه دیوانه شوید بسیار بالاست.
اگر شما باردار هستید و در خواب دیدید که در حال غسل میت شما هستند، این خواب می تواند جنسیت فرزند شما را تعیین کند. به احتمال بسیار زیادی فرزند شما پسر خواهد بود.
اگر در خواب دیدید که مرده بودید و شما را درون تابوت گذاشتند، خواب بسیار خوب و مثبتی دیده اید، اما اگر شما را دفن کردند و درون قبر گذاشتند، تعبیرش دقیقاً بالعکس می‌باشد و بسیار بد و منفی است.
اگر در خواب دیدید که مرده بودید و دوباره مجدداً زنده شدید، این خواب تعبیرش بسیار بسیار خوب و عالی می باشد.
اگر در عالم رویا دیدید که باعث شدید مرده ای زنده شود و یا دیدید که قابلیت این را داشتید که مردگان را احیا کنید، این خواب نشان می‌دهد که شما باعث می‌شوید شخصی دین اسلام را انتخاب کند و به مسلمانان بپیوندد.
اگر شما در زندگی حقیقی یکی از پسران خود را از دست داده اید و فوت شده است، اما شما در عالم رویا دیدید که زنده شده است؛ این خواب نشان می‌دهد که از شر تمام غم ها و ناراحتی های زندگی تان خلاص خواهید شد و از تمام اندوه ها فاصله خواهید گرفت.
اگر شما یک خانم هستید و پسرتان مرده است اما در خواب دیدید که پسر شما زنده و شاداب بود، این خواب می‌تواند به شما تضمین دهد که مسافری دارید و به زودی از سفر برمی گردد و شما از این بابت بسیار خوشحال می شوید.
اگر شما یک آقا هستید که همسرتان را از دست داده اید اما در خواب دیدید که دوباره زنده است و در کنار شما بود، این خواب تعبیرش خوب نیست و از فقر و تنگدستی خبر می دهد.
به طور کلی اگر شما یکی از مردگان خود را در عالم رویا زنده ببینید، می تواند نشان دهد که حال و روز و احوال او در آن جهان خوب می باشد و در جایگاه خوبی است. مخصوصا اگر این فرد خنده رو، گشاده رو، و بسیار خوشحال و شاداب باشد.
اگر در عالم رویا دیدید که مرده بر شما بوسه زد، این خواب نشان می‌دهد که از جانب این فرد یا از علم و حکمت وی و یا از اموال و دارایی آن چیزی به شما خواهد رسید.
اگر در خواب دیدید که فردی صاحب مقام مثل یک رئیس بادشاه و یا رهبر مرده اما او را کفن نمی کنند و حتی جنازه‌اش را برنمی دارند که دفع کنند و افرادی هم که برایش گریه کنند وجود ندارد، این خواب تعبیرش به خود این شخص بازمی‌گردد. امکان دارد قسمتی از خانه و کاشانه این فرد خراب شود و احوال و حال او کمی بهم ریخته و دگرگون شود.

تعبیر خواب جنازه

دیدن خواب مردن پدر یا مادر و یا نزدیکان:در صورتی پدر و مادر شما زنده باشند و شما در خواب ببینید که پدر یا مادر شما مرده است و یا در خواب ببینید که با مرده و جنازه پدر یا مادر خود صحبت میکنید این می تواند به این دلیل باشد که شما در زندگی واقعی بسیار نگران از دست دادن پدر و مادر خود هستید و مغز شما به این صورت و با دیدن مرگ پدر و مادر در خواب ، سعی در عادت کردن به این غم دارد .

 

تعبیر خواب جنازه به روایت اسماعیل بن اشعث
اگر درخواب ببینی که مرده تو را کتک زد ، تعبیرش این است که به مسافرت کاری میروی و سود فراوانی کسب میکنی . ویا اگر کسی پولی از تو برده است آن پول یا مال دوباره نزد تو برخواهد گشت .
ولی اگر در خواب ببینی که تو در حال کتک زدن مرده هستی و او هم از کتک خوردن هود شکایتی ندارد و راضی است دلیل بر این است که او از جایگاه خود در آن دنیا رضایت دارد .
اگر در خواب ببینی که مرده ای و تو را کتک میزنند دلیل بر این است که بدهی خودت را پرداخت خواهی کرد .

نظرات