تعبیر خواب خون | دیدن سیل در خون چه تعبیری دارد؟

0

دیدن خون در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب خون در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. در عالم رویا ما بیشتر اوقات بعضی رنگ ها را نمی بینیم. یعنی بسیار پیش آمده که ما در خواب خون دیدیم اما سرخی رنگ خون را ندیده ایم، فقط احساس کرده ایم که خون است.

تعبیر خواب خون

دیدن خواب در مورد خون

باید بدانید که تعبیر خون چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید. اگر در خواب دیدید که از دهان و دندان شما خون آمده بود، از طرف همسر، فرزندان و یا دیگر افراد خانوادتان، ناراحت و دل آزرده خواهید شد.

تعبیر خواب خون از نظر محمد ابن سیری
اگر در خواب دیدید که بدون اینکه زخمی شده باشید از بدن شما خون می رفت، تعبیرش این است که اگر شما عادت رشوه گیری دارید، یک رشوه از یک شخص خواهید گرفت ولی اگر اهل این کار نیستید تعبیرش برای شما یک زیان و خسارت است.
اگر در خواب دیدید که بدن شما زخمی بود و این زخم ها خونریزی داشت، تعبیرش نیز یک خسارت، ضرر، و مصیبت و ناراحتی است.
اگر در خواب دیدید که شخصی با چاقو و یا یک وسیله تیز شما را زخمی کرد و از این زخم بلافاصله خون ریخت، تعبیرش این است که دیگران به شما کنایه می زنند ولی بهتر است سکوت کنید تا به نفع شما تمام شود.
اگر در خواب دیدید که از یک زخم قدیمی خون آمد و لباس شما را کثیف کرد، تعبیرش مالی است که از راه حرام به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب خون

خون نماد عشق و شهوت
خون همچنین نماد رایجی از عشق، شهوت، حیات، شوق، فداکاری و پیوند است. سوگند به خون که آدم‌های غیرخویشاوند را تبدیل به برادر می‌کند، قدرتمنترین سوگند در بسیاری از فرهنگ‌ها است. در این رابطه ضرب‌المثل‌هایی نیز وجود دارد، مثلا «خون قوی‌تر از آب است» و «خون بد» به طور رایجی برای توصیف و بیان روابط میان خانواده و رفتارهای موروثی و غیره است.

کلمات خونی
اگر خواب کلماتی را ببینید که با خون نگاشته شده‌اند، به این معنا است که تلاشی واقعی برای رسیدن به چیزی دارید. چنین خوابی ممکن است نشان‌دهنده‌ی این باشد که برای رسیدن به چیزی تلاش زیادی به خرج داده‌اید و به راحتی تسلیم نخواهید شد. حتی می‌تواند به این معنا باشد که چیزهای خاصی ذهن‌تان را به شدت مشغول کرده‌اند، و به صورت کلماتی خونین در خواب‌تان تصویر شده‌اند. از آن‌جایی که خون به لحاظ نماد و سمبل، قدرتمندترین ماده است، سبب می‌شود که کلمات دائمی و پایدار باشند. دیدن کلمه‌ی خون در خواب که جایی نوشته‌اید به این معنا است که درگیر موقعیت خاصی هستید اما نمی‌توانید در مورد آن کاری کنید.

صحنه‌های خون‌آلود
دیدن خون پاشیده شده به در و دیوار، صحنه‌های پر از خون مانند صحنه‌های جرم، جاری شدن خون در اطراف یا روی بدن‌تان به این معنا است که به لحاظ احساسی به شدت ناراضی هستید و به ستوه آمده‌اید. ممکن است بر افکار منفی زیادی در زندگی‌تان غلبه کنید که به این صورت در خواب‌تان تصویر شده‌است. اگر به طور مداوم این خواب‌های آزاردهنده را می‌بینید، حتما باید احساسات‌تان را در زندگی مدیریت کنید و از شر افکار و احساسات منفی خلاص شوید. اتاق‌های پر از خون و دیوارهای خونین می‌توانند به این معنا باشند که تهدیدی در زندگی‌تان وجود دارد و شما از آن بی‌اطلاع هستید.

تعبیر خواب خون

 تعبیر خواب خون قاعدگی
بر اساس باورهای چندخدایان و چندین باور در فرهنگ عامه، خون قاعدگی قدرتمندترین نوع خون در نظر گرفته می‌شود. دیدن خون قاعدگی در خواب ممکن است به این معنا باشد که در نهایت نگرانی‌های‌تان از بین می‌روند و از شر تنش خلاص خواهید شد. این خواب به معنای آرامشی است که در آینده پیش رو دارید. از سویی دیگر، این خواب ممکن است به معنای سرکوب کردن ذات زنانه باشد. از آن‌جایی که خون قاعدگی به صورت چرخه است، اگر در خواب ببینید که در حال نوشیدن آن هستید، یعنی در چرخه‌ای گیر افتاده‌اید و لازم است که از آن خارج شوید.

تعبیر خواب به روایت کرمانی
اگر بیند که خون همی خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند.
اگر اندامی از اندامهای او ببرد، چنانکه آن اندام از وی جدا شد، دلیل است زننده زخم سفر کند.
اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالی حرام رسد.
اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که درمال او نقصان آید، یا از کسی سخنی سخت شنود و او را در آن ثواب است، زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد.
اگر بیند که از قضیش خون بیرون آمد، دلیل است او را فرزندی از شکم مادر بیفتد.
اگر که از مقعدش خون بیرون آمد، چنانکه تنش آلوده شد، دلیل است که به قدر آن مالی حرام حاصل کند.
اگر بیند که ازبن دندان او خون بیرون آمد، دلیل است از خویشانش به او غم و اندوه رسد.

نظرات