تعبیر خواب عزاداری | دیدن عزاداری در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن عزاداری در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب عزاداری در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. وقتی نام عزاداری را می شنویم، در ذهن همه ما مراسم خاکسپاری، مرده و … در ذهن ما تداعی می شود. قطعا کسی در بیداری چنین اتفاقاتی را خوشایند نمی داند ولی در عالم خواب، تعبیر عزاداری کردن آنقدر هم بد نیست و برخی معبران مثل مطیعی تهرانی، عزاداری را خوب هم می داند.

تعبیر خواب عزاداری

دیدن خواب در مورد عزاداری

باید بدانید که تعبیر عزاداری چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

معبرین غربی
اگر فردی در خواب ببیند که به مراسم ختم و عزاداری مرده ای می رود نشانه این است که حادثه شومی در آن محل رخ می دهد یا بین دوستان و اقوام جدایی پیش می آید.
اگر فردی در خواب ببیند که برای شخص مرده ای عزاداری می کند نشانه این است که ضرری از جانب اقوام مرده به او می رسد.
دیدن خواب عزاداری برای فردی که مرده نشانه سختی است که به وسیله شخص عزادار بوجود می آید.

از نظر خالد بن علی العنبری
اگر در خواب دیدید که برای شخصی که مرده است، نوحه سرایی و عزاداری می کردید، تعبیرش این است که هم نوعان شما گرفتار نفاق و از هم گریزی خواهند شد.
گر در خواب دیدید که در مجلس عزاداری شما نوحه سرا هستید و فریاد می کشید، در آینده نزدیک گرفتار یک خسارت و زیان خواهد شد.
اگر در خواب دیدید که حاکم و یا فرمانروایی شهری از دنیا رفته است و شما نیز در مراسم عزاداری شرکت کرده اید و نوحه سرایی می کنید، تعبیر چنین خوابی بر حاکم آن شهر خواهد بود. این حاکم در روزهای آینده گرفتار ضرر و خسارت جبران ناپذیری خواهد شد.

از نظر آنلی بیتون
اگر در خواب دیدید که عزادار کودکی بودید، این خواب نشان دهنده این است که نقشه ها و برنامه هایی که مدت ها برای آن وقت گذاشته اید، نقش بر آب خواهند شد و با ناکامی و شکست رو به رو می شوید.
اگر به عالم رویا دیدید که برای یکی از اقوام و خویشاوندان تان در حال عزاداری کردن بودید، این خواب از پیشرفت های جزئی در آینده خبر می دهد. شما فردی هستید که در ذهن تان ایده های خلاق و مبتکرانه ای دارید. اگر تلاش کنید قطعا به نتیجه خواهید رسید.
اگر در خواب دیدید که لباس عزاداری بر تن دارید، این خواب خوب نیست. یک بد شانسی و بد اقبالی در انتظار شماست.
اگر در خواب دیدید که دیگران لباس عزاداری بر تن داشتند، این خواب نشان دهنده اضطراب و آشفته حالی شماست. ممکن است این احساس یا بخاطر مشکلات خودتان باشد و یا اینکه شما بخاطر شرایطی که برای دوستان تان ایجاد شده، ناراحت هستید.

تعبیر خواب عزاداری

مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.

اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.

وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.

اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

نظرات