تعبیر خواب چمدان | دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن چمدان در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب چمدان در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید.

تعبیر خواب چمدان

دیدن خواب در مورد چمدان

باید بدانید که تعبیر چمدان چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

تعبیر دیدن چمدان در نظر

ساک در خواب برای زن تدبیر خانوادگی است و برای مرد معاش و عقل معاش. اگر ساک شما پر بود معاش شما تامین می شود و آسودگی خیال تحصیل می کنید. اگر خالی بود باز هم بد نیست به شرطی که پاره و کثیف نباشد. اگر در خواب ببینید با ساک خالی می روید خوب است ولی اگر ببینید با ساک خالی بر می گردید نیکو خوابی نیست و خبر از شکست و تلخ کامی می دهد. اگر ببینید با ساک پر می روید خوب نیست و در عوض اگر ببینید با ساک پر بر می گردید خوب است و نشان کامیابی و توفیق می باشد. اگر زنی ببینید ساک کثیف و پاره ای دارد باید از جانب و به جهت شوهرش نگران باشد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون
دیدن چمدان در خواب، علامت آن است که به سفرهایی خواهید رفت که برای شما بدبختی خواهد آورد.
دیدن چمدان خالی در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و ازدواج دچار نومیدی خواهید شد.
اگر خواب ببینید چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده‌اید، کوچک است و تمام وسایل شما در آن جا نمی‌گیرد، نشانه آن است که شغلی برتر به دست می‌آورید و به خواسته‌های خود نیز خواهید رسید.
اگر خواب ببینید چمدان خود را می‌بندید، علامت آن است که در آینده نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت.
اگر خواب ببینید وسایل داخل چمدان را با بی نظمی چیده‌اید، نشانه آن است که در آینده نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت.
اگر خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی به آسایش و راحتی دست خواهید یافت و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید کرد.
اگر دختری خواب ببیند هر چه می‌کند نمی‌تواند در چمدان خود را بگشاید، علامت آن است که در اثر اتفاقی نومید کننده، شانس ازدواج با مرد ثروتمندی را از دست می‌دهد.
اگر دختری خواب ببیند هر چه می‌کوشد، نمی‌تواند در چمدان خود را ببندد، علامت آن است که از رفتن به سفر مورد علاقه‌اش مأیوس می‌گردد.

تعبیر خواب چمدان

کتاب سرزمین رویاها
اگر در عالم رویا یک چمدان خالی دیدید، این خواب نشان می‌دهد که به زودی تصمیم می گیرید به یک مسافرت بروید.
چمدانی که پر از وسیله باشد، نشان می‌دهد نقشه ها و ایده های شما برای رفتن به یک سفر بسیار باطل و اشتباه می باشد. شاید آن طور که باید برای این سفر برنامه‌ریزی اصولی نکرده اید و حتی هر آنچه که برای این کار در نظر گرفته اید همه خطا می باشند.
اگر در خواب تعدادی چمدان پر از وسیله را دیدید، این خواب به شما یک هشدار می دهد. کسانی اطراف شما هستند که بسیار در مورد شما غیبت و پرگویی می کنند. مراقب این افراد باشید و میدان را برای آنها خالی نگذارید.
اگر در خواب دیدید که در حال حمل یک چمدان بودید، این خواب بسیار خوب است. در واقع این رویا به شما نوید از برآورده شدن یک آرزو و حاجت می دهد. اگر اخیراً برای رسیدن به حاجتی نذری کرده بودید، پس نذر شما قبول شده است و به زودی این اتفاق برای شما خواهد افتاد.
اگر در خواب چمدانی را دیدید که می دانستید صاحب آن یکی از اعضای اقوام و خویشاوندان شماست، این خواب می تواند تصویری از مسافرت خارجی باشد. حتی شاید مهاجرت است.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
چمدان خالی امیدها و آرزوها و نقشه‌هایی است که برای آینده داریم و چمدان پر از کارهایی است که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده‌ایم.
اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار می‌گیرید که نمی‌دانید کدامین را انتخاب کنید. چمدانی که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

چمدان سفید رنگ
چمدانی که به رنگ سفید باشد، تعبیرش نگرانی و استرس در ارتباط با شریک جنسی تان است. اخیرا بسیار به او شک دارید و احساس می کنید که در حال خیانت می باشد. شاید بیشترین اضطراب شما ناشی از ترسی است که از تمام شدن و سرد شدن ارتباط تان دارید.

تعبیر خواب چمدان

چمدان بزرگ
چمدان بسیار بزرگ نشانگر مسئولیت های سنگین و بزرگ در زندگی شماست. اخیراً احساس می‌کنید که حمل بار این مسئولیت ها دیگر برای شما غیرممکن شده است. اگر در خواب دیدید که توانستید این چمدان را حمل کنید، پس نگران نباشید، شما آنقدر قوی هستید که بتوانید از پس این مسئولیت ها و وظایف واگذار شده بر آیید. اگر نتوانستید تحمل کنید، تعبیرش هم بالعکس خواهد بود. بهتر است هر چه زودتر با شرایط روبرو شوید و ‏دست از خیره سری بردارید.

 

چمدان سنگین و غیر قابل حمل
اگر در خواب دیدید که چمدان بیش از اندازه سنگین بود و شما قادر نبودید که این چمدان را جابجا کنید، این خواب می‌تواند نشان دهد که شما نمی‌توانید از پس از مسئولیت‌های واگذار شده برآیید و به همین علت از ادامه دادن خسته شده اید. حس می کنید که تمام زندگیتان را در جا زده اید و هیچ پیشرفتی برای خود ایجاد نکرده اید.

نظرات