داستان آهنگ”صبحت بخیر عزیزم” معین واقعیت دارد؟

17

خبرینا | آهنگ صبحت بخیر عزیزم از آلبومی به همین نام از خواننده آنور آب ها یعنی معین سالها پیش در دهه شصت و سال ۱۳۶۸ خوانده شده و از زیباترین و خاطره انگیزترین آهنگها محسوب می شود اما مدتیست داستانی از این آهنگ نیز منتشر شده که در زیر به بررسی آن می پردازیم.

داستان آهنگ و شعر صبحت بخیر عزیزم معین

داستان آهنگ صبحت بخیر عزیزم معین

کاربری با اشاره به آهنگ صحبت بخیر عزیزم از معین، داستان آن را در فضای مجازی منتشر کرده که در زیر آن را میخوانیم:

ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿ ﮑﻨﺪ: ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ آﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ.

ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ ۱۶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺷﺪﻡ، ﭼﻨﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻋﺎﺷﻖ آﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻦ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ ﺭﺍﺿﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺩﺧﺘﺮه ﺑﺮﻭﯾﻢ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮه ﺑﻨﺎﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺍ بپیچاند، ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

من هم ﭘﺲ ﺍﺯ آﻥ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ. ﺑﻌﺪ از گرفتن دیپلم ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮه ﮔﻔﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﻭﻡ، ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ.

ﺩﺭ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺭﻓﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮه ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ آﻣﺪﻥ ﻫﺎﯾﻢ ﻭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪء ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﯿﺎﯾﻢ.

ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ آﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﯿﮑﺮﺩ.

آﻥ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺷﺪﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮه ﺩﺭ ۳۲ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻤﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ.

ﺟﺸﻦ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آﺩﻡ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ أﺵ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﻡ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺮﺩ.

ﺻﺒﺢ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﺧﻮﺵ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ، ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ.

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻮﺩﻡ ولی همسرم بیدار شدنش خیلی طول کشید و من ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ. ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ همسرم ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯿﮑﺸﺪ.

ﺳﺮﯾﻌﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

و من ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ آﻭﺭﺩﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ.

داستان صبحت بخیر عزیزم معین واقعیت دارد؟

متنی که خواندید مربوط بود به داستان آهنگ صبحت بخیر عزیزم از معین، با بررسی هایی که انجام دادیم هیچ مصاحبه و گفتگوی رسمی از معین که در آن به این موضوع بپردازد پیدا نکردیم به همین دلیل اینکه این داستان چقدر واقعیت دارد مشخص نیست.

سازنده آهنگ «صبحت بخیر عزیزم» درگذشت

محمد حیدری ردیف دان، آهنگساز و نوازنده سنتور ایرانی که خالق آهنگ صبحت بخیر عزیزم با خوانندگی معین بود روز ۳ شهریور ۱۳۹۵ در کشور آمریکا درگذشت.

 متن آهنگ معین صبحت بخیر عزیزم

صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی

دیشب خدانگهدار

با آنکه دست سردت از قلب خسته تو

گوید حدیث بسیار

صبحت بخیر عزیزم با آنکه در نگاهت

حرفی برای من نیست

با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت

تن خسته ای ز تکرار

در جان عاشق من شوق جدا شدن نیست

خو کرده ی قفس را میل رها شدن نیست

من با تمام جانم پر بسته و اسیرم

باید که با تو باشم در پای تو بمیرم

صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی

دیشب خدانگهدار

با آنکه دست سردت از قلب خسته تو

گوید حدیث بسیار

صبحت بخیر عزیزم با آنکه در نگاهت

حرفی برای من نیست

با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت

تن خسته ای ز تکرار

این بار غصه ها رو از دوش خسته بردار

من کوه استوارم به من بگو نگه دار

عهدی که با تو بستم هرگز شکستنی نیست

این رشته تا دم مرگ هرگز گسستنی نیست

صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی

دیشب خدانگهدار

با آنکه دست سردت از قلب خسته تو

گوید حدیث بسیار

صبحت بخیر عزیزم با آنکه در نگاهت

حرفی برای من نیست

با آنکه لحظه لحظه میخوانم از دو چشمت

تن خسته ای ز تکرار

بیوگرافی کوتاه از معین

معین در سال ۱۳۳۰ در شهرستان نجف آباد واقع در استان اصفهان در خانواده ای کاملا مذهبی و از نظر مالی در سطح متوسط و در خانواده ای ۱۳ نفره همراه با ۳ برادر و ۷ خواهر بزرگ شد.

عکس: معین و همسرش

معین بعد از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد و هم اکنون در این کشور زندگی می کند،  در ماه های اخیر حرفهایی مبنی بر برگشت او به ایران شده اما از سوی او هیچ واکنش رسمی به این ماجرا داده نشده است.

17 دیدگاه در “داستان آهنگ”صبحت بخیر عزیزم” معین واقعیت دارد؟

 1. هادی عبدالله آبادی گفت:
  ۱۷
  ۲

  معین یعنی جواهر

 2. ناشناس گفت:
  ۱۲
  ۱۳

  داستانی که شما از یک نامه میگویید کامل دروغ است
  شعر این آهنگ از بانو همامیر افشار و با آهنگسازی و تنظیم استاد محمد حیدری و با صدای استاد معین خوانده شده
  و این سه نفر این داستان را تکذیب کردن،
  این حرفا برای سایت ها و پیج های اینستاگرام است دنبال فالوور و……بنده خودم فن پیج استاد معین هستم ،موفق باشین

 3. Majid naeimifar گفت:
  ۱۳
  ۴

  عشق ابدیم استاد معین عزیز و دوستداشتنی 🎤🎵🎼👑😍💎
  قبله گاه عاشقان استاد معین عزیز و دوستداشتنی 🎤🎵🎼👑💎😍❤️

 4. ناشناس گفت:
  ۹
  ۷

  آبودانی بوده کااا لاااف اومده

 5. ناشناس گفت:
  ۳
  ۱

  چوووم رایا دوروغش گردن خودشون

 6. ناشناس گفت:
  ۸
  ۱

  استاد معین همیشه درقلب منی باور کن اگر یک هفته صدایت رانشنوم مریضم خدا داند که چه خاطره ها بااهنگ وصدایت دارم یکی از ارزوهای من ندیدن داغ تونه امیدوارم همیشه خدا پشت وپناهت باشه ومن فکر میکنم همه دوستت دارن نه اندازه من

 7. غلامحسین رحیمی گفت:
  ۶
  ۱

  استاد معین همیشه درقلب منی باور کن اگر یک هفته صدایت رانشنوم مریضم خدا داند که چه خاطره ها بااهنگ وصدایت دارم یکی از ارزوهای من ندیدن داغ تونه امیدوارم همیشه خدا پشت وپناهت باشه ومن فکر میکنم همه دوستت دارن نه اندازه من

 8. حامد گفت:
  ۱۷
  ۱

  این دنیایی لعنتی یک کنسرت معین به من بدهکاره.از روزی که موسیقی رو شناختم عاشق صدای استاد معین شدم خیلی مخلصیم

 9. بانوی ایرانی گفت:
  ۴
  ۳

  یه سوال:اگه این داستان واقعیت داشته باشه دکتره از کجا فهمیده از خوشحالی ایست قلبی کرده؟؟؟؟ ایست قلبی به هر دلیلی ممکنه اتفاق بیفته!

 10. ناشناس گفت:
  ۵

  حیف به صدای معین عزیز که الان دیگه آهنگ سازی لایق صداش نیست که بتونه آهنگی مثل قدیم ها بسازه
  آهنگ های قدیم کجا الان کجا بنظرم ایشون نباید هر آهنگی رو بپذیره و بخونه

 11. ناشناس گفت:
  ۱

  این داستان رو از زبان استاد فرید زولاند که بیشتر آهنگهای استاد معین رو ساختند شنیدم.شمام میتونید در یوتیوب جستجو کنید و ببینید و بشنوید.

 12. بهار قاسمی گفت:
  ۱

  این داستان را هم در تلگرام گذاشته است

 13. صفا کرمانشاهی گفت:
  ۴

  تو رو خدا دنبال دروغ یا راست این مطلب نباشین اگه راست واقعیت تلخی رقم خورده واگر دروغ باشه دروغ شیرینی هستش.ادبیات داستانی با همین هنرها شکل جذابی می گیره

 14. ناشناس گفت:
  ۱

  گناه دروغ یا راستش گردن راوی.
  ولی روایتی زیبا عاشقانه وعارفانه

 15. وحید گفت:

  دروغه میخوای ویدیو مصاحبه استاد رو بفرستم که گفتن تو یه مهمونی آهنگساز آهنگ گفت یه شعر دارم همین که اولش رو گفت صبحت بخیر عزیزم نزاشتم بقیشو بخونه گفتم من این شعرو میخوام گفتن که بقیشو نخوندم که گفتم احتیاجی نیست من این شعرو میخوام 🌺 این مصاحبه رو در کنسرت ۱۶ خرداد (عید فطر) در کانال تلویزیونی کردستان عراق انجام دادن داستان کذبه

 16. عاشق معین گفت:
  ۱

  تا نباشد چیزیکی مردم نگویند چیز ها … به احتمال زیاد قصه راسته

 17. رضا .مشهد گفت:
  ۱

  سلام معین عزیزم ۵۰ سالم شد حسرت دیدن روی ماهت به دلم موند .ارزوی شنیدن صدات از نزدیک بغض شد توی گلوم خیلی دوستت دارم مثل داداش بزرگمی همیشه سلامت باشی

نظرات