تعبیر خواب آب بینی | دیدن آب بینی در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن آب بینی در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب آب بینی در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. اگر در خواب دیدید که از بینی شما آب روان بود، پس به زودی صاحب یک فرزند تازه قدم خواهید شد. دیدن آبریزش بینی داشتن زیاد و آب بینی خشک و سفت شده خود، همسر، بچه و دیگران تا آب بینی سبز و سفید نوزاد و فرزند دختر و پسر تا دیدن آب بینی خونی مرده از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب آب بینی می باشد.

تعبیر خواب آب بینی

دیدن خواب در مورد آب بینی

باید بدانید که تعبیر آب بینی چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

تعبیر دیدن آب بینی در نظر تعبیر خواب آب بینی از نظر معبرین (غربی)
معبران غربی بر این باورند دیدن آب بینی در خواب به این معناست که به زودی با کسی ملاقات خواهید کرد و این ملاقات ناخوشایند خواهد بود. اگر وی دوست شما باشد، گفتگوی نه چندان خوبی درباره موضوع مهمی خواهید داشت. به علت انجام کارهای زشت و ناشایست نزاع کوتاهی با دوست و یا خانواده خود خواهید داشت.
اگر در خواب ببینید که آبریزش بینی کسی را درمان می‌کنید به این معنی است که به زودی پیشنهادات خوبی خواهید داد.
اگر در خواب ببینی که آب بینی بیرون می‌آید و علت آن آلرژی است یعنی شما علت واقعی برخی مشکلات را پیدا خواهید کرد و از این بابت سورپرایز خواهید شد.

تعبیر خواب آب بینی (خلط) به روایت ابن سیرین
در خواب دیدن خلط بینی دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند خلط به لباس او افتاده است، صاحب پسری می شود و اگر دید خلط از بینی او به زمین افتاد صاحب دختری می شود. اگر ببیند که خلط روی زن خود انداخت، زنش آبستن می شود ولی فرزندش سقط می شود و اگر دید زنش خلط بر وی انداخت صاحب پسری می شود. اگر دید که خلط را در خانۀ همسایه انداخت، با زن همسایه به فساد مشغول می شود و اگر ببیند که خلط را روی بستر مردی انداخت با زن او خیانت و فساد می کند. اگر ببیند آب بینی خود را می خورد، مال خود را بر عائله خود می بخشد، اگر ببیند آب بینی زن خود را می خورد فرزند دار می شود، اگر ببیند آب بینی او تیره و سیاه است به فرزندش اندوه و مصیبت می رسد، اگر ببیند آب بینی او زرد است فرزندش بیمار می شود.

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب آب بینی نوزاد
خالد اصفهانی : اگر خواب ببینید آب بینی بچه ای از بستگان سرازیر شده است نشانه خبر شادی و وصلت است. اما اگر آن بچه غریبه باشد نشانه باز شدن گره از گرفتاری ها و مشکلات است.
خالد اصفهانی میگوید اگر ببینی بچه ای از بستگان خودت آب ببینی اش سرازیر شده است خبر شادی و وصلت است خبری که بعد از شنیدنش خوشحال می شوی جشن میگیری و به دیگران تبریک میگویی ، اگر از غریبه ها بود بیانگر باز شدن گره از گرفتاری ها و مشکلات خودت است. برخی از معبران خارجی عقیده دارند دیدن آب بینی سبز رنگ کودکان و بچه های خرد سال نشانه شروع و آغاز کارهای نو است و برخی دیگر می گویند نشانه به دنیا آمدن نوزاد است.

تعبیر خواب آب بینی به روایت خالد اصفهانی
اگر خواب ببینید آب بینی بچه ای از بستگان سرازیر شده است نشانه خبر شادی و وصلت است. اما اگر آن بچه غریبه باشد نشانه باز شدن گره از گرفتاری ها و مشکلات است.
خالد اصفهانی میگوید اگر ببینی بچه ای از بستگان خودت آب ببینی اش سرازیر شده است خبر شادی و وصلت است خبری که بعد از شنیدنش خوشحال می شوی جشن میگیری و به دیگران تبریک میگویی ، اگر از غریبه ها بود بیانگر باز شدن گره از گرفتاری ها و مشکلات خودت است. برخی از معبران خارجی عقیده دارند دیدن آب بینی سبز رنگ کودکان و بچه های خرد سال نشانه شروع و آغاز کارهای نو است و برخی دیگر می گویند نشانه به دنیا آمدن نوزاد است.

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب موضوعی آب بینی به روایت معبرین دیگر
تعبیر خواب انداختن آب بینی: اگر در خواب زنت روی تو آب بینی انداخت نشانه این است که صاحب فرزند پسر می شوید.
انداختن آب بینی بر روی خانه همسایه نشانه این است که با زن همسایه خیانت می کنید.
انداختن آب بینی بر روی بستر یک مرد نشانه این است که با زن او خیانت خواهید کرد.
تعبیر خواب ریختن آب بینی بر روی زمین: اگر فردی خواب ببینید که آب بینی اش روی زمین ریخته است نشانه این است که صاحب فرزند دختر خواهد شد.
معبران غربی بر این باورند دیدن آب بینی در خواب به این معناست که به زودی با کسی ملاقات خواهید کرد و این ملاقات ناخوشایند خواهد بود. اگر وی دوست شما باشد، گفتگوی نه چندان خوبی درباره موضوع مهمی خواهید داشت. به علت انجام کارهای زشت و ناشایست نزاع کوتاهی با دوست و یا خانواده خود خواهید داشت.
اگر در خواب ببینید که آبریزش بینی کسی را درمان می کنید به این معنی است که به زودی پیشنهادات خوبی خواهید داد.
اگر در خواب ببینی که آب بینی بیرون می آید و علت آن آلرژی است یعنی شما علت واقعی برخی مشکلات را پیدا خواهید کرد و از این بابت سورپرایز خواهید شد.

نظرات