تعبیر خواب دیدن خیانت به چه معناست؟

0

خبرینا | خواب خیانت می تواند معانی مختلفی داشته باشد – این خواب ها می توانند نشانه ای از عدم اطمینان به خود، ناامنی در رابطه با شریک زندگی، شکاف فعلی بین شما یا نشانه ای از عدم اعتماد به خود یا پارتنرتان باشند.

تعبیر خواب خیانت

دیدن خواب در مورد خیانت

همانطور که در مقاله۹ خواب رایجی که همه ما دیده ایمگفتیم، خواب دیدن اینکه همسر یا کسی که دوست شماست با شخص دیگری به شما خیانت می کند می تواند بسیار ناراحت کننده باشد. در برخی موارد، افراد حتی استرس می گیرند که نکند این خواب به حقیقت تبدیل شود یا واقعا همچین موضوعی رخ داده است.

آیا خواب دیدن اینکه همسر یا دوست دختر/پسر تان خیانت کرده به این معنی است که این اتفاق ممکن است رخ دهد؟ یا اینکه در حال حاضر اتفاق افتاده است؟

دیدن خواب خیانت گاهی می‌تواند به معنای نوعی تغییر شغل باشد که شما را در بیداری بسیار درگیر کرده است. بسیاری از افراد نسبت به کارفرمایان و محل کار خود احساس تعهد می‌کنند یا این که دوست دارند پای انتخاب‌هایی که پیش‌تر داشته‌اند بایستند و به همین دلیل فکر کردن درباره تغییر شغل ممکن است خود را به شکل خواب خیانت و بی وفایی نشان دهد.

تعبیر خواب خیانت مرد

به گفته معبرین غربی دیدن خیانت در خواب نشانه از اختلاف و تضاد در روابط عاطفی واقعی شما دارد. البته این گونه خواب‌ها به شدت می‌توانند از احوال بیداری فرد بیننده خواب نشئت گرفته باشد. خیانت می‌تواند خیانت زن به شوهر و گاه خیانت مرد به زن باشد.

زنان ممکن است بسیار در خواب‌های خود ببینند که همسرشان به آن‌ها خیانت کرده و با فرد دیگری یا به قولی همسر دوم در ارتباط است در وهله اول این خواب‌ها باعث پریشانی افراد می‌گردد ولی با تعبیری که ابن سیرین و حضرت امام صادق بیان کرده‌اند می‌تواند تا حدودی از نگرانی زنان بکاهد.

ابن سیرین چه می‌گوید؟ اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

امام صادق(ع) در مورد خیانت مرد در خواب چه می فرمایند؟

شخصی پریشان و مضطرب به نزد امام صادق (ع) رسیدند حضرت پرسیدند که تو را چه شده است چرا اینقدر ناراحت و سراسیمه هستی پاسخ دادند سحرگاه خواب دیدم که زن دوم گرفته‌ام و همسرم پس از فهمیدن این موضوع بشدت ناراضی بودند و من را نفرین می‌کردند!

حضرت پاسخ دادند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می‌باشد و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.

 

آنلی بیتون در مورد خیانت مرد می‌گوید:

  1. اگر مردی در خواب مشاهده کند که دو زن دارد، به این معنا است که از موضوعی واهمه دارد.
  2. اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می‌گوید، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود. اما تلخی‌ها با آشتی و صمیمیت به پایان می‌رسد.

دیدن خیانت در خواب توسط زن

آنلی بیتون در مورد دیدن خواب خیانت توسط زن / دوست دختر/ می گوید:

  1. اگر زنی در خواب دو شوهر داشته باشد، بیانگر آن است که دست به کارهایی می‌زند که رسوایی به همراه دارد.
  2. اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است، علامت آن است که شوهرتان به زودی از محیط خانواده دلسرد می‌شود و در جستجوی خوشبختی به جایی دیگر می‌رود.

کتاب سرزمین رویاها چه می گوید؟
زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری
یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست: احتمال دارد که حامله باشد.

جابر مغربی چه می گوید؟

اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد.

نظرات