تعبیر خواب زمستان | دیدن زمستان در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن زمستان در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب زمستان در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. فصل زمستان یکی از فصول زیبای خداوند و نقاشی های خلقت می باشد. فصل زمستان فصل پویش نو و شروع جدید است. همچنین این فصل پدیده هایی مثل باران، برف، تگرگ و …را در بر دارد. زمستان پر برف و سفید در خواب نشانه تغییر و تحول است. مخصوصا اگر در فصل خودش دیده شود نشانه آرزوهای شاد و آغاز خوشبختی است.

تعبیر خواب زمستان

دیدن خواب در مورد زمستان

باید بدانید که تعبیر زمستان چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
زمستان در خواب دیدن دو حالت دارد. یا به وقت است یا بی وقت. اگر زمستان باشد و شما درخواب ببینید زمستان فرارسیده و برف بر زمین نشسته و هوا به غایت سرد شده است تعبیر خاصی ندارد . ولی اگر در تابستان و فصل گرما ببینید که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگینی می بارد باز هم دو حالت دارد. یا در آن سرما احساس آزردگی می کنید یا نمی کنید. اگر احساس سرما نکردید و در خواب دیدید لباس و کفش مناسبی دارید و سرما و برف در شما هیچ تاثیری نمی گذارد بسیار خوب است زیرا خواب شما خبر می دهد که از حوادث غم بار آینده مصونیت می یابید و بدون گرند و آسیب زندگی را می گذرانید ولی اگر احساس سرما کردید خواب تان می گوید در آینده گرند می بینید و در مقابل شداید وسیله دفاعی ندارید و آسیب پذیر هستید. اگر دیدید زمستان است و شما در میان برف راه می روید و مشت مشت برف بر می دارید بی آن که دست شما سرمای آن را حس کند خوب است چون به قدر برفی که می گیرید سود می برید و نفعی عایدتان می شود. اگر دیدید زمستان است و شما لباس گرم و راحت دارید خوب است ولی اگر زمستان دیدید و لباستان گرم نبود خواب شما می گوید احتمال زیان هست و باید مراقب خود باشید. پارو کردن برف و دور ریختن آن هزینه است. اگر دیدید راه خانه خود و جلوی اتاق را پارو می کنید و برف را کنار می زنید و راه می گشایید مهمانی نا خوانده برای شما می آید.برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می‌بارد هوا گرفته، ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده، آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در این حالت انسان غمگین می‌شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می‌بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده‌اند و فقط این می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی‌دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می‌کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی‌زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می‌گوید که سودی از جایی نصیب او می‌شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است.

محمد ابن سیرین می‌نویسد
زمستان به خواب دیدن، پادشاه بود. اگر به خواب بیند که زمستان بود چنانکه مردم را از آن مضرت می رسید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه مضرت رسد. اگر دید هوا سخت سرد بود و سرما کس را زیان نداشت، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود دیدن بهتر است.
«برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در آنجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد».

تعبیر خواب زمستان

زمستان و ساحل
اگر در خواب دیدیدکه فصل زمستان است و شما لب ساحل در حال قدم زدن بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما دوست دارید دوباره به مرحله گذشته و روزهای شاد قدیم در زندگی تان بازگردید دلتنگ روزهای رفته گذشته هستید و شاید کسی را دوست دارید که در حال حاضر از شما دور شده است و دیگر با هم ارتباطی ندارید. بهتر است گذاشته را به فراموشی بسپارید و تمرکز خودتان را روی آینده بگذارید، چرا که اگر گذاشته را خراب کردید روزهای آینده در انتظار شما خواهد بود.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها
خواب زمستان : خطر ناخوشی شدید
یک زمستان خیلی سخت : خوشبختی
یک کشاورز خواب یک زمستان خیلی سخت را ببیند:
محصول بسیار خوبی را درو خواهد کرد .
ملوانان خواب یک زمستان سخت را ببینند : پول فراوان بدست خواهند آورد .
هوای بد زمستان خساراتی وارد می کند : یکی از دشمنان شما خواهد مرد.
شما در طول زمستان بیمار هستید : بستگان به شما حسادت می کنند .
شما یک زمستان خیلی سخت را می گذارنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد .
یک زمستان راحت را می گذارنید : شانس

تعبیر خواب زمستان

ستاره و زمستان
اگر در خواب دیدید که فصل زمستان بود و شما مشغول تماشای ستاره ها در آسمان بودید، رویای بسیار خوبی دیده اید. این رویا به شما از فرصت‌های جدید و تازه و شروع یک سفر هیجان انگیز خبر می دهد. همه چیز طبق خواسته و مراد شما پیش خواهد رفت و مطمئن باشید که روزهای خوب و خوش و به یاد ماندنی در پیش خواهید داشت.

زمستان پر از تگرگ
اگر در خواب دیدید که فصل زمستان است و هم مدام و پشت سر هم از آسمان تگرگ می بارد این رویا نشان می دهد که در حق شما بی عدالتی و بی‌انصافی شده است و افرادی حق شما را خورده‌اند همچنین رویا می تواند نشانگر وجود غم های پنهانی در دل شما باشد که از این بابت بسیار آزار و اذیت می شوید. بهتر است اگر دلخوری از کسی دارید به او بگویید و درصدد حل مشکلات آن با او باشید.

تعبیر خواب به روایت امام صادق
«دیدن برف به خواب بر شش وجه است، اول: رزق و روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه».
اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر به زمستان جمع می‌کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

نظرات