تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن رعد و برق در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب رعد و برق در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. دلیل رخ دادن صاعقه یک بار الکترواستاتیک در قطرات آب ابرها است. از آن‌جایی که صاعقه باعث تحریک جریان الکتریکی نیز می‌شود، می‌تواند سبب بروز آسیب یا آتش شود، و به همین دلیل صاعقه می‌تواند واقعا خطرناک و هولناک باشد. دیدن رعد و برق در دنیای خواب، اغلب به عنوان نمادی از کشف و شهودی ناگهانی تفسیر می‌شود. انگار که نوری ناگهانی برای دیدن و درک واضح‌تر اوضاع و احوال در یک وضعیت یا حادثه‌ی خاص برای‌مان فراهم می‌شود.

تعبیر خواب رعد و برق

دیدن خواب در مورد رعد و برق

باید بدانید که تعبیر رعد و برق چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

 

تعبیر خواب رعد و برق امام صادق
دیدن رعد و برق در خواب پنج معنی دارد که در یر به انها اشاره می کنیم.
اولین معنی دیدن رعد و برق در خواب عذاب است.
اولین معنی دیدن رعد و برق در خواب حکمت است.
اولین معنی دیدن رعد و برق در خواب زحمت است.
اولین معنی دیدن رعد و برق در خواب هیبت و صولت است.

تعبیر خواب رعد: تفسیر روانشناختی
رعد همیشه درخواب به عنوان نماد قدرت و انرژی در نظر گرفته می‌شود. دیدن رعد در خواب می‌تواند هم معنای مثبت داشته باشد مانند روشنگری و پالایش و هم معنای منفی مثل رنج و اندوه.
۲۰. یکی از تعابیر رایج رعد یا تندر محبوس کردن احساسات منفی مانند خشم است. اگر در خواب صدای رعد بشنوید، احتمالا ضمیر ناخودآگاه‌تان می‌خواد به شما هشدار بدهد که این خشم و غضبی که در وجودتان حبس کرده‌اید ممکن است با صدایی بلند، رخ بنمایاند.
در غالب مواقع خوابی که دیده‌اید شما را تشویق می‌کند که راه دیگری برای خالی کردن و از بین بردن خشمی که در وجودتان است، پیدا کنید و به این ترتیب به آدم‌های دیگر را آزار ندهید و موجب ناخرسندی آن‌ها نشوید.

تعبیر خواب رعد و برق به روایت محمد بن سیرین
رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در ان خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

تعبیر خواب رعد و برق

تعبیر خواب رعد و برق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین. هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند. کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران و مشوشند. عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند. خانم ها عموما از پیری وحشت دارند. همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند. با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید. اگر دیدید که جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستید می توانید سراغ تعبیر آن را بگیرید. اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت. روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی. اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند. اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد. مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

تعبیر خواب رعد و برق

تعبیر خواب رعد و برق به روایت آنلی بیتون
۱ـ دیدن رعد وبرق در خواب ، علامت دوره ای کوتاه از زندگی است که با شادی و خوشبختی توأم است .

۲-اگر خواب ببینید رعد و برق بر شیئی در نزدیکی شما فرود می آید ، علامت آن است که رفاه زندگی یکی از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت . دیگران پشت سر شما شایعاتی می پراکنند .

۳ـ اگر خواب ببینید آذرخش ابرهای سیاه را از هم جدا می کند ، علامت آن است که بعد از تأسف و رهایی از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد .

۴ـ اگر خواب ببینید رعد و برق بر شما فرود می آید ، علامت آن است که اندوه بر شما چیره خواهد شد .

۵ـ دیدن آذرخش بالای سر خود ، نشانه خوشبختی و کسب منفعت است .

۶ـ دیدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان ، علامت آن است که بخت و اقبال مدتی از شما دور می شود .

۷-دیدن آذرخش در قسمت جنوب غربی آسمان ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما رو می کند و زندگی شما بهتر از گذشته خواهد شد .

۸ـ دیدن آذرخش در قسمت شمال آسمان ، علامت آن است که باید موانع را از جلوی راه خود بردارید .

۹ـ دیدن آذرخش در قسمت شرقی آسمان ، علامت آن است که به راحتی صاحب احترام و ثروت خواهید شد .

۱۰ـ دیدن آذرخش از میان ابرهای بد شکل ، علامت آن است که زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .

نظرات