تعبیر خواب روسری | دیدن روسری در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن سیل در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب روسری در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. دیدن روسری در خواب اشاره به زنی دوست داشتنی و متعهد برای رسیدن به هدف دارد. اگر روسری دیده شده در خواب به رنگ قرمز باشد تعبیر خوشحالی به همراه دارد و اگر سبز باشد بیانگر صلح است و اگر رنگ مورد علاقه شما باشد نشانه پیشرفت در کاری است که شما از شروع آن هراس و ترس دارید.

تعبیر خواب روسری

دیدن خواب در مورد روسری

باید بدانید که تعبیر روسری چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
روسری و چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولاً زنان می‌بینند و مردان به ندرت اتفاق می‌افتد که در خواب روسری مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جایی از خواب چارقد و روسری به یک زن برسد. مشاهده روسری در خواب برای مردان خفت است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که روسری یا شال خریده موردی پیش می‌آید که سبک می‌شود و به شخصیت او اهانت می‌شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند روسری به سر کرده است. چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین و افسرده می‌شود و اندوهی برای او می‌رسد. چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می‌شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می‌آید که به اختلاف سلیقه منوط است. اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می‌گیرید بخصوص اگر چار قد شما را بکشد و به زور بگیرد. چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی به وجود می‌آورد و لطمه شدید می زند.

تعبیر خواب روسری از نظر آنلی بیتون
دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می‌دهید.
اگر دختری خواب ببیند روسری بر سر می‌کند، علامت آن است که می‌کوشد مردی را از انجام وظیفه و کار اصلی‌اش باز دارد.
دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می‌شوید.

تعبیر خواب روسری

خواب روسری برای مردان
مشاهده چارقد در خواب برای مردان تخفیف شان است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است.
چنان چه مردی در خواب ببیند که چارقد خریده، موردی پیش می آید که سبک می شود و به شخصیت او اهانت می شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند چار قد به سر کرده است.

تعبیر خواب روسری پشمی
در خواب های ما شال اگر پشمی باشد مال و نعمت است. پشمی که در آن رفته منفعت است، روزی است و فراخی معیشت می باشد ولی اگر نخی باشد اندوه و محن است.
اگر زنی در خواب ببیند که شال پشمی دارد، می تواند به موقعیت خویش نزد شوهر و در محیط خانواده مطمئن باشد و چنانچه مردی ببیند شال پشمی دارد و آن شال را به کمر خویش بسته، در زندگی حرفه ای و شغلی قوام و استحکام خواهد یافت و اگر به گردن بسته باشد، به تبعیت از دیگری کاری انجام می دهد.
اگر به گردن گره زده باشد و دستک های شال دیده نشود، آبرو و شرف او فزونی می یابد و اگر دستک های آن آویخته باشد، از شخص دیگر تبعیت می کند.
به هر حال اگر این شال پشمی باشد، در نتیجه سود بخش است و اگر نخی باشد ملال انگیز.

تعبیر خواب چارقد به روایت کرمانی
تعبیر خواب روسری برای زن، شوهر است و اگر مجرد است شوهرش دهند.
تعبیر خواب روسری سبز بر سر داشتن، مرد دین دار است.
تعبیر خواب روسری سفید بر سر داشتن، مرد مومن است.
تعبیر خواب روسری قرمز بر سر داشتن، شوهر شاد داشتن است.
تعبیر خواب روسری سیاه در سر داشتن، مرد اندوهگین است.
تعبیر خواب روسری کبود رنگ، بر سر داشتن مصیبت است.
تعبیر خواب روسری زرد بر سر داشتن، بیماری شوهر است.
تعبیر خواب روسری کهنه مانند تعبیر خواب سگ، ضرر و زیان مالی است.

تعبیر خواب روسری

کتاب سرزمین رویاها
در کتاب سرزمین رویاها چیز هایی مثل روسری، شال، مقنعه و یا چادر را نمادی از راز و اسرار پنهان آورده اند. در واقع زمانی که شما در دل خود و زندگی تان اسرار پنهان و راز های مگو زیادی دارید، این مسئله به یکی از صورت های بالا در رویا های شما آشکار می شود.
اگر در خواب دیدید که شما یک روسری به سر و یا در دست داشتید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما سعی دارید چیزی را یا مسأله ای را پنهان کنید.
اگر در خواب دیدید که در حال تا کردن یک روسری هستید و یا برعکس تای یک روسری را باز می کردید، تعبیر این خواب از موفقیت ها و دستاورد های بسیار عالی و مفید در آینده خبر می دهد. نتیجه تلاش هایتان را خواهید گرفت.
اگر در خواب دیدید که روسری به سر کرده بودید، این رویا نشان می دهد که شما فردی هستید که در انجام امور و کار های شخصی تان بسیار سیاست مدار و مرموز عمل می کنید.
اگر در خواب دیدید که روسری تان را گم کرده بودید، تعبیر این خواب شاید خوشایند نباشد. امکان دارد طی جریاناتی معشوق و شریک عاطفی تان را از دست بدهید و رابطه تان با او از هم بپاشد.
اگر در خواب روسری یک تازه عروس را دیدید، این رویا برای شما تعبیر خوبی دارد. تعبیرش نمادی از رسیدن به سعادت و خوشبختی وصف ناشدنی است.
اگر در عالم رویا زنی را دیدید که روسری به سر داشت، این خواب به شما هشدار می دهد. افرادی اطراف تان هستند که نصیحت های غلط و اشتباه به شما می کنند. بهتر است عقل خودتان را اولویت قرار دهید و سپس با افراد مطمئن و با تجربه صحبت کنید.
اگر در خواب دیدید که در حال مرتب کردن روسری روی سرتان هستید، این خواب خوب نیست. کسی اطراف شماست که قصد خیانت و خنجر زدن دارد. بهتر است بیشتر مراقب باشید.
اگر در خواب شخص مرده ای را دیدید که روسری به سر داشت، این رویا از یک جشن ازدواج خبر می دهد که شما هم دعوت خواهید شد و در این مراسم بسیار به شما خوش خواهد گذشت.

نظرات