دیدن خواب در مورد مرگ و مردن به چه معنی است؟

0

خبرینا | همانطور که در مقاله ” ۹ خواب رایجی که حتما دیده اید ” گفتیم، مرگ یکی دیگر از موضوعات رایج در خواب ها است که می تواند برای همه نگران کننده باشد. شخص گاهی اوقات خواب مرگ یکی از عزیزان را می بینند یا حتی خواب مرگ خود را می بینند.

تعابیر رایج در مورد این نوع خواب گاهی اوقات نشان می دهد که چنین خواب هایی منعکس کننده اضطراب در مورد تغییر یا ترس از ناشناخته ها هستند.

معنی و تعبیر خواب مرگ و مردن

تعبیر خواب مردن و مرگ

از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی، تعبیر خواب مرگ به حالا مختلفی تقسیم بندی می‌شود. گاه فرد بیننده خواب، خود را مرده می‌بیند، گاه این امر به مردن اطرافیان یا افراد خانواده وی نظیر پدر، مادر یا همسر و فرزند او دلالت دارد و گاه به همسایه و سایر افراد.

در ادامه بخشی از تعابیر دیدن اینگونه خواب‌ها را  از زبان معبرین اسلامی و غربی خواهیم خواند.

حضرت دانیال در رابطه با مرگ و مردن می گوید:

اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می‌رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان

اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.

اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند.

تعبیر خواب مردن از منوچهر مطیعی تهرانی

درباره تعبیر خواب مرگ فردی که زنده است می گوید:

 

وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
جابرمغربی می گوید:

دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحت مؤمن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود.

اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

تعبیر خواب مردن از ابراهیم کرمانی :

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می‌رفتند بزرگی یابد.

اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بودو می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می‌رفتند بزرگی یابد.

اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می‌برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.

تعبیر خواب مرگ و مردن از نگاه معبرین غربی

یونگ می‌گوید:

خواب دیدن اینکه شما مرگ خودتان را وانمود میکنید، بیانگر این است که شما به دنبال شروعی تازه هستید. شما نیاز دارید در زندگی تان تغییر ایجاد کنید.

خواب دیدن اینکه شما در خواب میمیرید، نمادی از تغییرات درونی، گذار، کشف خود و توسعه مثبتی است که درون شما یا زندگی رخ میدهد.

شما یک فاز گذار را میگذرانید و روشنگرتر یا روحانیتر میشوید. اگر چه این خواب ممکن است احساس ترس و نگرانی بیاورد، دلیلی برای زنگ خطر نیست و معمولا یک نماد مثبت است.

خوابهایی در مورد تجربه ی مرگ خودتان، معمولا به معنی این است که تغییرات بزرگی پیش روی شماست. شما به سمت شروعهای جدیدی میروید و گذشته را پشت سر خود میگذارید. این تغییرات ضرورتا بیانگر تغییر منفی حوادث نیست.

از نظر استعاری، مردن میتواند به عنوان پایان یا خاتمهی روشها و عادات قدیمی شما باشد. پس مردن همیشه به معنی مرگ فیزیکی نیست بلکه پایان یک چیز است.

به تعبیر منفی، خواب دیدن اینکه شما میمیرید ممکن است بیانگر این باشد که درگیر رابطه ای عمیقا دردناک یا رفتاری ناسالم و مخرب هستید.

شما ممکن است حس افسردگی کنید یا توسط یک موقعیت یا فرد در زندگی بیداری تان، احساس خفگی کنید. شاید ذهن شما مشغول کسی است که بی نهایت مریض است یا رو به موت است.

تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تلاش کنید از زیر مسئولیت، تعهد یا موقعیتی دیگر، خلاص شوید. شما به شدت تلاش میکنید که از تقاضاهای زندگی روزمره تان فرار کنید.

تعبیر خواب تشیع جنازه به روایت لیلا برایت

اگر در خواب تشیع جنازه کسی را دیدید، به این معنا است که در کاری سود فراوانی نصیب شما می‏شود و یا این‌که عده‏ای به خانواده‏ی شما اضافه می‏شوند.

تعبیر خواب مردن فرد مرده چیست؟

به تعبیر یونگ اگر کسی که دوستش دارید مرده باشد، اما شما خواب ببینید که او این بار واقعا نمرده بود و الان دوباره دفن شد، بیانگر این است که فردی که دوستش دارید، خیلی زود مرده است و شما هرگز شانس این را نداشتید که درست حسابی خداحافظی کنید.
شاید یک مساله‌ی تمام نشده وجود دارد که هنوز بعد از مرگش هم تا مدت‌ها رها نشده است. شما دوست داشتید که زمان بیشتری با او داشتی.
ابن خلیل می‌گوید: اگر در خواب دیدید که مرده دوباره بمیرد (مردن مرده) و یا اینکه شخص متوفی ناراحت و گریان بود دلیل بر آن است که روح مرده از موضوع یا چیزی در رنج و ناراحتی به سر می‌برد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در رویا مرده‌ای را ببیند که دوباره می‌میرد دلالت بر مرگ فرزند او دارد.

 

نظرات