جمله انتخاب درست + عکس نوشته انتخاب کردن

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره انتخاب ویژه و متن درباره انتخاب نادرست و متن درباره انتخاب های متنوع و جمله انتخاب درست و عکس نوشته انتخاب کردن و کپشن درباره انتخاب و عکس استوری انتخاب ویژه و جملات آموزنده درباره انتخاب را مشاهده کنید.

 جمله انتخاب درست

جمله انتخاب درست

همیشه قدرت انتخاب به انسان داده نشده است، انسان نه زمان زادنش را انتخاب کرده است، نه چهره اش را، نه والدینش را و نه کودکیش را …

جمله انتخاب درست

عشقِ مرد پس از گذشت دوره ای مشخص به طور محسوس رو به کاهش می گذارد، چنانکه تقریباً هر زن دیگری بیش از زن خودش برایش جذابیت دارد؛ مرد متمایل به تغییر است، در حالی که عشق زن پس از انتخاب به گونه ای مداوم افزایش می یابد.

جمله انتخاب درست

ɪ ᴀᴍ ɴᴏᴛ ᴄᴏʟᴅ,ɪ ᴊᴜsᴛ ᴄʜᴏᴏsᴇ
ᴡʜᴏ ᴛᴏ sʜᴀʀᴇ ᴍʏ ᴡᴀʀᴍᴛʜ ᴡɪᴛʜ.

من سرد نیستم، فقط انتخاب میکنم
با چه کسی گرمیم رو تقسیم کنم

عکس نوشته انتخاب کردن

لایق تو کسی نیست جز آنکسی که!
تو را انتخاب میکند نه امتحان
تو را نگاه کند نه اینکه ببیند
تو را حس کند نه اینکه لمست کند
تو را بسازد نه اینکه بسوزاند
تورا بخنداند نه اینکه برنجاند.
تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد……

جمله انتخاب درست

نسبت به عمر خود بخیل تر باشید تا به درهم و دینار.

جمله انتخاب درست

𝖎𝖋 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖗𝖊 𝖋𝖎𝖌𝖍𝖙𝖎𝖓𝖌 𝖋𝖔𝖗 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖎𝖘 𝖓𝖔𝖙 𝖗𝖎𝖌𝖍𝖙, 𝖞𝖔𝖚 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖈𝖍𝖔𝖘𝖊𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖊𝖓𝖊𝖒𝖞 𝖜𝖗𝖔𝖓𝖌 …

اگه واسه چیزی میجنگی که درست نیست،
دشمنتو اشتباه انتخاب کردی …

عکس استوری انتخاب بزرگ

اڪَرمجبور باشم انتخاب ڪنم
بین دوست داشتنت

یانفس ڪشیدن
ازآخرین نفس استفاده می ڪنم

تا بهت بڪَم
دوستت دارم….️

جمله انتخاب درست

آندره موروا

پیرمردان بسیارند و برای برگزیدن و بهره گیری از آنها نباید دنبال شناسنامه و تاریخ ولادت آنها رفت و کهن ترین آنها را برگزید، بلکه باید به دنبال بهترین آنها رفت.

جمله انتخاب درست

دوتا از اصلی ترین معیاراتون
در انتخاب همسرتون/ همسر آیندتون؛
چی بوده / چیه …؟؟؟؟

پ.ن: خودم خانواده و اخلاق طرف ….

عکس استوری انتخاب ویژه

مانند مرد بر سر حرف دلت بمان
بی هر حساب پیش مرا انتخاب کن…

جمله انتخاب درست

فریدریش نیچه

وزن شعر همان قدرتی است که تمام ذرات جمله را دوباره منظم ساخته و انتخاب کلمات را ایجاب کرده، اندیشه را از نو رنگ آمیزی کرده و آن را عجیب تر، غریب تر و مبهم تر می سازد.

عکس استوری جمله انتخاب درست

𝔻𝕆ℕ’𝕋 𝕃𝕆𝕆𝕂 𝔽𝕆ℝ 𝕊𝕆𝕄𝔼𝕆ℕ𝔼 𝕎ℍ𝔼ℕ 𝕐𝕆𝕌’ℝ𝔼 𝔸𝕃𝕆ℕ𝔼
𝕄𝕆𝕊𝕋 𝕎ℝ𝕆ℕ𝔾 ℂℍ𝕆𝕀ℂ𝔼𝕊 𝔸ℝ𝔼 𝕄𝔸𝔻𝔼 𝕋ℍ𝔸𝕋 𝕋𝕀𝕄𝔼

تو تنهاییتون دنبال کسی نگردید
اشتباه ترین انتخابا مال همون موقعست

جمله انتخاب درست

برای از تو سرودن شتاب خواهم کرد
بنای فاصله ها را خراب خواهم کرد

اگر نباشی و حتا سراب اگر باشی
قسم که سجده بسوی سراب خواهم کرد

نظرات