تعبیر خواب زنجیر | دیدن زنجیر در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن زنجیر در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب زنجیر در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. در این تعبیر خواب بیشتر زنجیری که برای بستن دست و پا و یا در زندان استفاده می شود، مد نظر ماست. اولین تعبیر برای این رویا می تواند اشاره به دوره ای سخت و طاقت فرسا داشته باشد. دقیقا همان گونه که در زنجیر بودن و یا آزاد نبودن باعث مرگ یک انسان می شود.

تعبیر خواب زنجیر

دیدن خواب در مورد زنجیر

باید بدانید که تعبیر زنجیر چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از عدم صداقت، کفر و بی ایمانی، خساست و بخل، توبه و استغفار، بازگشت مسافر و … اگر ببینیم که یک سر زنجیر در دست، و سر دیگرش مثلا به در خانه بسته است گرفتاری خانوادگی پیدا می کنیم یا اسیر عواطف و احساس می گردیم.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین
زنجیر در خواب ، گناه و معصیت بود. اگر بیند زنجیر را بگسست و بینداخت، دلیل که از گناه توبه کند و به خدای تعالی بازگردد. اگر کسی بیند درگردن زنجیر داشت، دلیل که مظالم در گردن دارد. اگر بیند زنجیر بر دست ها داشت, دلیل که مالِ کسان را دست درازی کند و از حرام نیندیشد. اگر بیند بر پاها زنجیر داشت، دلیل که به معصیت و فساد شود.
تعبیر غل، کفر و تمایل و میل کردن به سمت ناحق می‌باشد. تعبیر زنجیر، گناه و معصیت می‌باشد. اگر ببینی چیزی را محکم بسته‌ای و گره زده‌ای، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود و هر چه قدر گره محکم‌تر باشد مشکل و گره کار تو بیشتر خواهد بود (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی پای تو در بند می‌باشد، یـعـنـی دچار ضرر و زیان ‌‌‌‌‌و یا ترس و دلهره می‌شوی،اگر ببینی بند آهنی [طناب فولادی یا همان سیم بکسل و غیره] در پای تو می‌باشد یـعـنـی در دین و ایمان دچار اشکال و ضعف می‌شوی و به دروغ ادعای مسلمانی نموده و انسانی خسیس و بخیل خواهی شد که به کسی کمکی نمی‌نمائی.
اگر ببینی در مسجد هستی و در پای تو دو بند بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی. اگر ببینی در زندان پاهایت در بند می‌باشند، یـعـنـی کار تو بسیار طولانی خواهد شد.اگر ببینی در گردن خودت غل داری، یـعـنـی به دروغ مسلمان هستی و کافر از دنیا می‌روی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: اگر مرد خوب و صالحی در خواب ببیند که در گردنش غل دارد، یـعـنـی از کار دنیوی دست می‌کشد.

تعبیر خواب زنجیر

تعبیر خواب زنجیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
اگر ببینیم که یک سر زنجیر در دست، و سر دیگرش مثلا به در خانه بسته است گرفتاری خانوادگی پیدا می کنیم یا اسیر عواطف و احساس می گردیم. چنانچه ببینیم زنجیری روی میز یا در محل کار ما افتاده از نظر شغلی گرفتاری خواهیم یافت. این دو نمونه از این بابت ذکر شد که سر زنجیر به هر جا بسته باشد گرفتاری در همان زمینه است. چنانچه در خواب ببینیم فقط زنجیری داریم اسیر گناه و آلودگی هستیم چه معبران خود زنجیر را در خواب گناه و معصیت تعبیر کرده اند حال چنانچه ببینید زنجیری را می گشایید خویشتن را از اسارت می رهانید. بستن زنجیر تجاوز و تعدی است و این فرق نمی کند که زنجیر را به کجا ببندیم چه تجاوز به آن تعبیر می شود.

از نظر کارل گوستاو یونگ
از نظر یونگ به خاطر اینکه زنجیر یک بافت بسیار منظم و یکنواخت دارد پس دیدن زنجیر در خواب می تواند نشان از رابطه ای باشد که برای شما دیگر جذابیتی ندارد و احساس می کنید که بیش از اندازه تکراری شده و لحظات یکنواختی را طی می کنید.
اگر در خواب دیدید که دست و پای شما را با زنجیر بسته بودند، این خواب تعبیرش این است که اشخاصی شما را مجبور به انجام کاری کردند و یا خواهند کرد که شما اصلاً به لحاظ باطنی و درونی میل به انجام این کار را ندارید و دوست دارید که به هر طریقی شده از زیر این کار فرار کنید.

تعبیر خواب زنجیر

از نظر لوک اویتنهاو
از نظر لوک اویتنهاو زنجیر طلا در عالم رویا نماد عروسی و یک جشن و پایکوبی به خاطر یک پیوند و تعهد در چارچوب خانواده شما می باشد. شخص جدیدی به زندگی شما اضافه خواهد شد.
اگر در خواب زنجیری دیدید که جنس آن آهنی بود، این خواب می‌تواند آینده شما را پیش بینی کند. در واقع تفسیر این رویا نشان می دهد که شما در دوران پیری، فرتوتی و سالخوردگی بسیار تنها خواهید شد و هیچ کس سراغ شما را نخواهد گرفت. پس برای اینکه در این دوران به تنهایی دچار نشوید باید در همین دوره میانسالی با دیگران خوش رفتاری کنید تا در دوره نیاز دست شما را بگیرند و شما را تنها رها نکند.
اگر در خواب دیدید که شما را و شخص دیگری را به زنجیر کشیده و بسته بودند، این رویا تفسیرش ناراحتی غم و اندوه می باشد.

نظرات