تعبیر خواب ریش | دیدن ریش در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن ریش در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب ریش در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. در تعبیر خواب یونگ برای ریش چنین آمده است که اگر در خواب خود ریش بلند ببینید به معنای خرد و بینش می باشد اگر کسی باشید که در واقعیت ریش ندارید ولی در خواب خود را باریش ببینید یعنی یعنی می خواهید خودتان را به دیگران ثابت کنید و برعکس اگر در واقعیت ریش دارید ولی در خواب ریش نداشته باشید یعنی می خواهید شخصیت ولقعی خود را پنهان کنید.

تعبیر خواب ریش

دیدن خواب در مورد ریش

باید بدانید که تعبیر ریش چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی
اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد.
اگر ببینی ریش‌های تو مثل ریش‌های پدرت متناسب می‌باشد، یـعـنـی از پدرت به تو ارث و میراث می‌رسد.

از نظر امام جعفر صادق (ع)
از نظر امام صادق (ع) ریش صورت در عالم رویا ده تعبیر دارد:
تعبیر اول، نشانگر خرید و فروش می باشد. شاید تصمیم بگیرید مقداری از اموال تان را به فروش بگذارید تا اموال جدیدی را برای خود خریداری کنید.
تعبیر دوم، نمادی از منزلت، مرتبه، عزت و احترام می باشد. به زودی به جایگاه بسیار خوبی خواهید رسید.
تعبیر سوم، نشانگر مقام و پست بسیار معتبر است. مسئولیت های بسیار بزرگی را به شما واگذار خواهند کرد و شما به خاطر این مسئولیت ها مقام بالایی پیدا می کنید.
تعبیر چهارم، نشانگر ترس و وحشت و یا هیبت و شکوه می باشد. شاید تفسیرش بدین صورت باشد که شما آنقدر با باشکوه و بزرگ خواهید شد که وقتی نام تان جایی برده شود، تن و بدن دیگران را به لرزه در خواهد آورد.
تعبیر پنجم، نشانگر منزلت و قدر و جاه می باشد.
تعبیر ششم، خیر و برکت و نیکویی را نشان می دهد.
تعبیر هفتم، نشانگر ازدواج و متاهل شدن است. به زودی شما تصمیم می گیرید که دو فرد را به ازدواج یکدیگر درآورید و در اصل شما تصمیم می گیرید که برای یک ازدواج واسطه شوید.
تعبیر هشتم، نشانگر مال و اموال و دارایی های بسیار است که شما به زودی تبدیل به فردی بسیار ثروتمند خواهید شد.
تعبیر نهم، نشانه فرزند دار شدن می باشد.
تعبیر دهم، تکریم و گرامیداشت شما از بابت مسئله‌ای را نشان می دهد. شاید به خاطر کارِ خیرِ بزرگی که انجام می‌دهید دیگران از شما تشکر و قدردانیِ فراوان کنند.

تعبیر خواب ریش

تعبیر خواب ریش به روایت حضرت دانیال
اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.

 

از نظر محمد ابن سیرین
از نظر محمد ابن سیرین ریش نمادی از آرایش و زینت مردان و سرپرستی، ریاست، رهبری بر یک خانه و یک منزل می باشد، همانطور که در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب – پاک و منزه است [خداوندی] که مردها را با ریش‌ها و زن‌ها را با گیسوها آراسته کرد.
اگر شما فرد مسنی هستید و در خواب دیدید که جوان شده بودید و ریش های شما دوباره مجددا سیاه رنگ شده بود، این رویا اصلاً برای شما تعبیر خوبی ندارد. به زودی شخصیت شما خرد خواهد شد و تبدیل به یک فرد بسیار پست و بی ارزش خواهید شد.
اگر فرد جوانی هستید و در خواب دیدید که پیر شده بودید و ریشه های شما سفید رنگ شده بود، تعبیرش دقیقاً بالعکس قبل می باشد. در زندگی تان به عزت، بزرگی، شرافت و… خواهید رسید و در چشم دیگران بسیار شخصیت با ارزش و محترمی خواهید شد.
اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما کاملاً اندازه ای متناسب و نسبتا بلند دارد، پس تعبیر این خواب برای شما خوب است. کار سرپرستی و رهبری شما بر خانه درست خواهد شد و به جایی خواهد رسید که در خانه همه به شما احترام خواهند گذاشت و به حرف شما گوش خواهند کرد.
اگر در خواب دیدید که ریش شما آنقدر بلند شده بود که روی زمین می کشید، اصلاً تعبیرش خوب نیست. این رویا تعبیرش مرگ می باش.د به زودی از دار دنیا خواهید رفت و بهتر است که این باقی مانده کم از عمرتان را به استغفار و توبه بپردازید.
اگر در خواب دیدید که تمام ریش ‌های خودتان را زده بودید و یا بریده بودید، این خواب تعبیرش خوب نیست. این خواب نشان می‌دهد که یک ضرر و زیان و خسارت مالی بزرگی در انتظار شماست و به سبب این اتفاق شأن و شخصیت شما پیش مردم مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. درهرصورت آبروریزی و رسوایی در پیش دارید.
اگر در خواب دیدید که ریش تان را با قیچی اصلاح کردید، این خواب نشانگر رسیدگی به وظایف و کارهای منزل می باشد. شما به عنوان یک سرپرست و رییس خانه بایستی به برخی از موارد و عوامل دوباره رسیدگی کنید.
اگر در خواب دیدید که در حال رنگ کردن ریش های تان بود اما هر کار کردید ریش‌های شما رنگ نگرفت، شما فردی هستید که اصلاً دوست ندارید پنهان کاری کنید و همیشه حال و احوال زندگی تان برای همه کس عیان و آشکار می باشد.
اگر در خواب دیدید که ریش های شما بسیار کم پشت و تُنُک و به اصطلاح کوسه مانند بود، این خواب تعبیرش این است که اموال و دارایی‌های شما کمتر از قبل خواهد شد و همچنین حرمت و احترام تان نیز کم می شود. حال این مسأله می‌تواند به خاطر یک اتفاق و یا به خاطر غفلت و نادانی باشد.
اگر در خواب دیدید که با ناخن هایتان در حال مرتب کردن ریش هایتان بودید، تعبیرش این است که شما فردی هستید که از قدرت و جایگاهتان به خوبی حفاظت می کنید و ارزش قائل هستید.

تعبیر خواب ریش

تعبیر خواب به روایت

خواب ببینید که ریش دارید : شما در مضیقه مالی خواهید بود .
یک مرد با ریش انبوه : یک شانس همراه با موفقیت غیره منتظره
یک ریش خیلی کوتاه : پول
یک ریش بلند : پول هنگفتی نصیب شما می شود.
یک زن شوهردار خواب مرد ریشو ببیند :او بزودی شوهرش را ترک خواهد کرد.
یک زن آبستن خواب یک مرد ریشو ببیند : او یک پسر خواهد زائید .
یک دختر جوان خواب یک مرد ریشو ببیند : او بزودی با مردی که دوست دارد ازدواج میکند .
شما ریش خود را می کنید : تباهی و بدبختی
دیگران ریش خود را می کنند : ناکامی در امور مالی
ریش خود را می تراشید : ضرر مالی
ریش یکی از نزدیکان خود را می برید : امنیت در همه امور
شخصی ریش خود را می شوید : عذاب
شما ریش خود را می شوئید : اضطراب
شما ریش قشنگی دارید : موفقیت کامل نقشه هایتان را مشاهده می کنید.
ریش شما مجعد است : همانطور خواهید شد که خواستارش بودید .
شما ریش ندارید : منفعت بزرگ مالی
ریشتان را کوتاه می کنید : ضررمالی شما را تهدید میکند .
موهای ریشتان می ریزد : علامت از دست دادن یکی از نزدیکان
یک ریش سیاه : شانس امیدوار کننده در کارها
ریش حنائی : مسائلی شما را تحریک و وسوسه خواهد کرد .
ریش سفید : خوشبختی بسیار بزرگ
ریش قهوه ای : بدبختی
ریش جو گندمی : غیبت و یاوه گویی شما را عذاب می دهد
یک ریش خاکستری :ضررمالی
یک ریش بسیارکم مو : مرگ یکی از اعضاءفامیل
یک زن شوهردار خواب ببیند که ریش درآورده : طلاق
یک زن مجرد خواب ببیند که ریش در آورده : باخت در انتظار اوست .
یک زن آبستن خواب ببیند که ریش درآورده است: سقط جنین
یک زن بیوه خواب ببیند که ریش در آورده است : دارایی خود را از دست می دهد.
یک دختر جوان خواب ببیند که ریش درآورده : ازدواج

تعبیر خواب ریش

از نظر جابر مغربی
از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که ریش صورت شما اندازه‌اش مثل ریش پدرتان بود، این خواب تعبیرش رسیدن ارث و میراث از جانب پدرتان به شما می باشد.
اگر در خواب دیدید که ریش شما به قدری دراز شده بود که از ناف شما هم پایین‌تر رفته بود، تعبیرش اصلاً خوب نیست .گرفتار فقر، بدهکاری، قرض، غم و اندوه و ناراحتی خواهید شد. در هر صورت شرایط زندگی شما دگرگون می شود و اصلاً شرایط مقبولی نخواهد بود.
اگر در خواب دیدید که دست در ریش های تان کردید و قسمتی از آن را کّندید و بر روی زمین ریختید، این خواب اصلا خوب نیست. اموال و دارایی تان را از دست خواهید داد.
اگر در خواب دیدید که قسمتی از ریش تان را درون چیزی گذاشتید و نگه داشتید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که بسیار از اموال و دارایی تان نگهداری می کنید و اجازه نمی‌دهید کسی به آن ها دست درازی کند.

از نظر ابن عباس
از نظر ابن عباس اگر در خواب دیدید که ریش های افرادی مثل زندانی ها، دربان ها، حاجبان و یا کسانی که ترسیده اند را می تراشیدید، خواب خوب و نیکویی دیده اید، اما اگر برای ثروتمندان و جواهر فروشان و یا کسانی که به لحاظ مالی در وضعیت خوبی هستند این کار را انجام می دادید، تعبیرش بسیار بد و منفی خواهد بود.

از نظر محمد العنبری
از نظر العنبری ریش در عالم رویا اشاره به زینت، زیبایی، عزت، احترام و ثروت و دارایی تعبیر می‌شود. به بیان دیگر می‌تواند اشاره به رفتار نیکو و شایسته و همچنین توسل و اعتقاد شدید به سنت و رفتار پیامبر داشته باشد.
اگر شما در زندگی حقیقی فردی هستید که بسیار اهل گناه و معصیت می باشید، پس این رویا برای شما نشانگر توبه و استغفار و همچنین نشانه هدایت دوباره به سمت خداوند می باشد.

نظرات