تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن رودخانه در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب رودخانه در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. وقتی خواب رودخانه می‌بینید، به تمام جزئیات خواب توجه کنید. نه تنها رودخانه بلکه وضعیت اطراف شما نیز مهم هست. به آب و هوا، محیط، فعالیت هایی که انجام می‌دهید و تمام احساسات موجود در این خواب توجه کنید.
از آن‌جایی که رودخانه نشان‌دهنده‌ی جریان زندگی و انرژی شما است، توجه به سرزمینی که رودخانه آن را تغذیه می‌کند می‌تواند به شما در مورد وضعیت زندگی فعلی‌تان اطلاعاتی بدهد. به عنوان مثال، یک رودخانه که از میان زمینی پر از برف و یخ جریان دارد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که احساس سرما دارید. و رودخانه‌ای که از میان یک مزرعه عبور می‌کند، می‌تواند نمادی از زندگی و تغذیه باشد.

تعبیر خواب رودخانه

دیدن خواب در مورد رودخانه

باید بدانید که تعبیر رودخانه چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون
دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌های پنهانی دشمنان.
اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.
دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می‌کند، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.
اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول جمع آوری سرخس‌ها و سبزه‌های کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.
اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می‌کنید، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.

از نظر امام جعفر صادق (ع)
از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن رودخانه در عالم رویا هفت تعبیر دارد:
تعبیر اول، نشانگر به جا اوردن حج و وظیفه دیدار خانه خداوند می باشد. طی وعده های آینده شما راهی سفر حج خواهید شد و یکی از وظایف بزرگ دینی خود را به جا خواهید آورد.
تعبیر دوم، نشانگر بزرگی، عذت، احترام و مقام و مرتبه می باشد.
تعبیر سوم، نشانگر پادشاهی کردن، قدرت، ریاست، املاک و دارایی‌های بسیار است.
تعبیر چهارم، نشانگر رزق و روزی و نعمت و خیر و برکت بیشتر از قبل در زندگی دنیوی می باشد.
تعبیر پنجم، نشانگر تجارت و کسب و کار شماست.
تعبیر ششم، اشاره به ریاست و قدرت بالای شما دارد.
تعبیر هفتم، نشانه علم و آگاهی، خرد، بینش و در نهایت موفقیت و پیروزی است.
از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب دیدید که چشم شما یک رودخانه شده بود، این خواب تعبیرش این است که به زودی به مقامی خواهید رسید که با یک وزیر و پادشاه برابری می کند.

دیدن خواب رودخانه‌ای که با مواد شیمیایی یا آشغال آلوده شده‌ است، نشان می‌دهد که شما احساس خستگی و افسردگی دارید. این حالت ممکن است نشانه‌ای از وجود برخی بیماری‌های جسمی‌باشد. شاید حتی رژیم غذایی مناسبی نداشته‌اید.

تعبیر خواب رودخانه

رودخانه یخ زده
تعبیر خواب رودخانه‌ که یخ زده در خواب، نشان‌دهنده‌ی از بین رفتن علاقه‌ی شما در به دست آوردن فرصت‌ و شانس در زندگی است. یخ زدن رودخانه در واقع نشان می‌دهد که شما خودتان را از اجتماع جدا کرده‌اید تا به صورت مجزا عمل کنید و از جریان یافتن بازبمانید.

ادغام چند رودخانه با هم یا شاخه‌دار شدن رودخانه
اتصالات رودخانه مراحل جدیدی را در زندگی شما نشان می‌دهد. شاید برای تشکیل یک خانواده‌ی جدید تصمیم گرفته‌اید، یا شاید قرار است پدر و مادرتان را ترک کنید تا زندگی مستقلی را برای خودتان شروع کنید.

خواب قایق در رودخانه
حرکت در رودخانه به صورتی که سوار بر یک قایق یا کلک هستید نشان می‌دهد که شما فقط با جریان‌های زندگی پیش می‌روید. شما زندگی را راحت می‌گیرید و سعی می‌کنید تا جایی که امکان دارد لذت ببرید. با این حال، در بعضی موارد ممکن است این خواب به این معنا باشد که شما باید نقش تعیین‌کننده‌تری در تعیین مسیر زندگی خود داشته باشید.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال
آب دادن باغ و کشت، از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه و رود بزرگ وزیر پادشاه است.
اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود.
اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.
اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.

تعبیر خواب رودخانه

شنا کردن
شنا کردن در در یک رودخانه به سمت بالا یا در رودخانه‌ای که طغیان کرده‌است نشان می‌دهد که شما در حال مبارزه با چالش‌های زندگی هستید و از عهده‌ی آن‌ها برخواهید آمد. شنا کردن در رودخانه به سمت پایین نشان می‌دهد که شما به راحتی در زمینه‌ی اهداف‌تان موفق خواهید شد.

رودخانه قرمز
این‌که درخواب‌تان ببینید که رودخانه‌ای پر از آب قرمز است، احساسات خام و شور و شوق شدید یا خشم است که در وجودتان جریان دارد و میل شدیدی برای بیان و نشان دادن آن دارید. با این حال، اگر رودخانه در رویای شما واقعا خونین است، این تعبیر خواب رودخانه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی بدبختی و بدشگونی باشد.

رودخانه‌ای که رویش پل دارد
تعبیر خواب رودخانه‌‌ که رویش پل دارد می‌تواند یک مسیر امن باشد. با این حال، مفهوم این خواب بستگی به وضعیت رودخانه ای دارد که پل روی آن قرار دارد. خواب می‌تواند تعبیر دیگری نیز داشته باشد. اگر آب رودخانه آرام و شفاف باشد، به این معنی است که توانایی خود را تشخیص داده و با شهامت با چالش ها روبرو می‌شوید. اگر آب رودخانه کدر و سریع باشد، به معنای ناامنی و تردید است.

تعبیر خواب رودخانه؛ انداختن چیزی در رودخانه
اگر در خواب چیزی را به رودخانه انداختید، معمولاً نشانه خوبی است. این خواب می‌تواند تصمیمات و سرمایه گذاری های مالی خوبی را نشان دهد که به شما امکان می‌دهد درآمد و منابع مالی خود را افزایش دهید.

نظرات