تعبیر خواب برهنه شدن در خواب به چه معناست؟

0

خبرینا | تا حالا شده است تا در خواب با یک لباس عجیب مثل لباس تولد در سرکار یا مدرسه حاضر شده باشید؟ دیدن خواب لخت و برهنه شدن در یک مکان عمومی یا به طور کلی در ملاء عام از آن دسته خواب های عجیب است که شاید شما آن را دیده باشید.

تعبیر دیدن خواب برهنه شدن

معنی دیدن برهنه شدن در خواب چیست؟

طبق نظر منابع خارجی، برهنگی و برهنه شدن در خواب اغلب نشان دهنده نا امنی فرد است. اگر شخصی در خواب خود را برهنه ببیند، می ترسد که نا امنی و تزلزل هایش آشکار شود. این همچنین نشان می دهد که او ممکن است از افشا شدن بترسد! پیشتر در مورد دیدن برهنگی در خواب نیز توضیحاتی در مقاله ۹ خواب رایجی که حتما دیده اید داده ایم.

در این مقاله سعی کرده ایم نظرات تعبیر خواب کنندگان اسلامی و غربی را در رابطه با برهنگی در خواب با هم بررسی کنیم.

تعبیر خواب برهنگی از نظر امام جعفر صادق (ع)

برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است.

تعبیر خواب برهنگی به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد دیدن برهنه بودن غم های او زایل شود و به مراد برسد برهنگی توانگر گردد.

تعبیر خواب برهنگی به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

اگر در خواب ببینی جنب و برهنه شده‌ای، یـعـنـی در کار خودت دچار حیرت و عجز و سرگردانی می‌شوی.

اگر ببینی برهنه هستی و در طلب دنیا و مادیات هستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.

اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل که در طاعت و پرستش مجتهد شود.

اگر خواب ببینید که بخاطر بیماری برهنه شده اید یعنی اینکه به زودی از دنیا خواهید رفت.

تعبیر خواب برهنگی به روایت جابر مغربی

تعبیر برهنگی و معلوم بودن عورت، رنج و سختی و رسوائی می‌باشد، ولی اگر عورت پوشیده باشد، تعبیرش برای مرد درستکار و صالح، خوب است، ولی برای شخص «فاسق»، بد می‌باشد.

معنی تعبیر خواب برهنه شدن

تعبیر خواب برهنگی به روایت محمد بن سیرین

اگر خواب ببینید که برهنه هستید و از مردم خجالت می کشید این خواب نشانگر این است که شما به زودی قصد رفتن به سفر حج خواهید کرد.

اگر در کنار مرد پاکدامن و عفیف باشی و این خواب را ببینید گناه شما بخشیده می شود و اگر آن مرد درستکار و صالح نباشد تعبیر این خواب خوب نیست.

تعبیر خواب برهنه شدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است.

چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت.

اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد.

اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم.

اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم.

دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است.

لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند.

تعبیر خواب برهنگی از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب خود را برهنه ببینید، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد. اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذت های نامشروع دست خواهید کشید.

آنلی بیتون می گوید: اگر دیگران را در خواب عریان ببینید، نشانه آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید.

معنی برهنگی در کتاب تعبیر خواب سرزمین رویاها

برهنه بودن یک دختر جوان و زیبا نشانه تکبر و خودخواهی است.

برهنه بودن یک زن در خواب نشانه ناکامی از همه طرف است.

برهنه بودن یک زن زیبا در خواب نشانه بدست آوردن پول خوبی است.

برهنه بودن یک زن معمولی نشانه داشتن ایده ها و نقشه های بزرگ در سر می باشد.

برهنه بودن یک زن زشت نشانه برآورده نشدن خواسته هایش می باشد.

برهنه بودن تعداد زیادی زن در خواب نشانه داشتن نظر بلند مردم روی شما است.

برهنه بودن مردان و زنان لخت در خواب نشانه باوفا و نجیب بودن شما است.

دویدن افرادی که برهنه هستند نشانه از دست دادن ایده هایتان می باشد.

خوابیدن با یک شخص برهنه نشانه پریشانی و تشویش است.

خوابیدن با یک زن برهنه در محلی دور از خانه خود ، نشانه آزار رساندن یک نفر به شما خواهد بود.

 

نظرات