تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن فیل در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب فیل در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. فیل ها موجوداتی شگفت انگیز هستند. آن ها شدیدا باهوش هستند و از بودن در کنار انسان ها بسیار لذت می برند. فیل ها در بسیاری از فرهنگ ها به عنوان حیواناتی مقدس مورد احترام واقع می شوند. این خواب نشان دهنده امید است.

تعبیر خواب فیل

دیدن خواب در مورد فیل

باید بدانید که تعبیر فیل چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید. به خصوص اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های پیش روی خود شانس و بخت با شما یار خواهد بود. اگرچه این شانس بسیار کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا خصوصی تان به موفقیت هایی در ابعاد کوچکتر دست خواهید یافت. اگر در خواب خود این حیوان را در باغ وحش ببینید نشانه این است که دیگران به موفقیت های شما حسادت می کنند و باید حواستان را جمع کنید.

خواب فیل لوک اویتنهاو
اگر در خواب فیل ببینید معنی خواب شما ازدواج دیر هنگام است.
اگر در خواب دیدید که سوار فیل شده اید معنی خواب شما خوشبختی است.
اگر در خواب دیدید که فیل مرده است معنی خواب شما این است که پروژه های ناموفق خواهید داشت.

 

ابن سیرین گوید
اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.
اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید.
اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود.
اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید
اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده‌ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می‌کند به قدرت و شوکت می‌رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می‌کنیم و این ترقی، چشمگیر است ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی‌شوید.

تعبیر خواب فیل

از نظر خالد بن علی العنبری
از نظر خالد بن علی العنبری، فیل در عالم رویا و خواب می تواند نشانه ای از یک حاکم و پادشاه بسیار با شکوه و قدرتمند و در عین حال ظالم و ستمگر باشد. همچنین این شخص در امور سیاسی و جنگی بسیار فرد با تجربه و ماهری است.
اگردر خواب دیدید که سوار بر پشت فیلی شده بودید و یا صاحب چنین فیلی بودید، به زودی با شخصی صاحب مقام ارتباط پیدا خواهید کرد و مقامی بسیار چشمگیر و مهم به دست خواهید آورد. به تعبیر دیگر می توان گفت که این رویا یک هشدار است. اگر در حال مخفی کردن موضوعی از دیگران هستید و یا به شخصی خیانت و بی وفایی می کنید، این کار تنها به ضرر شخص شماست و به زودی دست شما برای دیگران رو می شود، زیرا خداوند میفرمایند: «الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل»؛ یعنی، آیا ندیدی که پروردگارت با یاران فیل چه کرد؟ دیدن فیل برای پرهیزکاران و نیکوکاران خوب نیست.

فیل صورتی رنگ
فیلی که رنگ پوست صورتی داشته باشد، یک هشدار و اخطار می باشد. اگر اخیرا بیش از درآمد و دخل خود خرج می کنید، بهتر است دست نگه دارید و از هزینه های اضافی کم کنید. یک مدیریت مالی درست، می تواند ضمانتی برای آینده شما باشد.

آیا تعبیر خواب فیل در خانه بد است؟
اگر بخواهید در کل بدانید که تعبیر خواب فیلم خوب است یا بد باید بدانید که فیل نماد خوشبختی و آرامش است و اگرد خواب دیده اید که فیلی را به خانه خود برده اید باید بدانید که تعبیرش این می باشد که فردی جاه طلب هستید و می خواهید به هر قیمتی که شده است به موفقیت برسید و در کل داشتن فیل در خانه تعبیر بدی ندارد. هم چنین اگر در خواب خود فیلی وحشی ببینید نشانه استرس و غم و اندوه است.

فیل بزرگ و عظیم الجثه
اگر در خواب خود فیلی را دیدید که اندازه غیر طبیعی داشت، رویای شما تعبیرش مقام و جایگاه است. به مرتبه چشمگیری خواهید رسید و مقامی والا به شما داده خواهد شد. قدردان افرادی که به شما کمک کرده اند، باشید.

تعبیر خواب فیل خاکستری
در خواب هایی که مربوط به فیل ها هستند امکان دارد با رنگ های مختلف آبی، قرمز، صورتی و طلایی آن ها را مشاهده کنید. اگر در خواب خود فیلی را با رنگ خاکستری مشاهده کنید به این معنا است که معجزه بسیار بزرگی پیش راه شما است.

تعبیر خواب فیل

تعبیر خواب فیل حضرت یوسف
از نظر حضرت یوسف تعبیر خواب فیل به این معنا است که اگر فردی در خواب خود ببیند که سوار بر فیلی شده است و در آن به جنگ پرداخته است به این معنا است که به زودی به مقام و اموال زیادی راه پیدا می کند. اگر فردی در هنگام خواب ببیند در حال خوردن گوشت فیل است به این معنا می باشد که به اندازه ای که گوشت می خورد به همان اندازه به مال و ثروت می رسد. اگر در خواب ببینید که فیلی در آب قرار دارد به این معنا است که اگر یک سری قوانین را رعایت نکنید دچار صدمه به خود و اطرافیان می شوید.

تعبیر خواب فیل از نظر ابراهیم کرمانی چیست؟
اگر در خواب دیدید که گوشت فیل می خورید به همان اندازه که می خورید از بزرگی به شما سود می رسد. اگر اجزای بدن فیل داشته باشید مانند پوست و استخوان و عاج فیل معنی خواب این است که چیزی از بزرگی به شما خواهد رسید. هم چنین اگر در خواب دیدید که در مبارزه سوار فیل شده اید معنی خواب این است که دشمن بزرگی را شکست خواهید داد.

تعبیر خواب فیل یونگ چیست؟
تعبیر این خواب نشان دهنده امید می باشد. مخصوصا اگر فیلی را تنها ببینید تعبیر آن است که در پروژه های قبلی خود شانس با شما یار خواهد بود. گرچه این شانس بزرگی نیست و کوچک است و تغییری اساسی پیش روی شما نخواهد بود اما در زندگی کاری یا شخصی تان به موفقیت هایی کوچکتر دست خواهید یافت.

نظرات