تعبیر خواب آواز خواندن | آواز در خواب به چه معناست؟

0

خبرینا | در این بخش از تعبیر خواب به معنی آواز خواندن در خواب می پردازیم. همانطور که می دانید تعبیر خواب به بررسی و پیش بینی معنی یک اتفاق در خواب و رویا گفته می شود که توسط امامان و اشخاص معروف ایرانی و خارجی انجام شده است.

معنی آواز خواندن و شبیه به آن در خواب یعنی چی؟

تعبیر خواب آواز خواندن از نظر افراد معروف

آنلی بیتون می‌گوید: 
اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه‌های شکر آواز می‌خواند، نشانه آن است که از موقعیتی ظاهراً کم اهمیت، منفعت زیادی به دست خواهید آورد.
ابراهیم کرمانی گوید:
خواندن آواز بلند برای مردها به شرف و بزرگی نام و شهرت تعبیر می‌شود اما تعبیرش برای زن بسیار بد است.

بلندی آواز در خواب برای زنان ، دارای تعبیر خوشی نیست و آن را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده اند یعنی دارای شهرت و آوازه بعد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
در اینجا منظور از آواز صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست‌ها می‌رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می‌آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می‌کند.

تعبیر خواب آواز خواندن فرد ناآشنا

مطیعی تهرانی در این مورد می گوید:
صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای ناآشنا و آواز کسی که دیده نمی‌شود و در خواب خود او را نمی‌بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می‌رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می‌دهد که این خبر می‌تواند خوش باشد.
محمد بن سیرین گوید:
اگر مردی در خواب ببیند بلند آواز می‌خواند به این معناست که به اندازه بلندی آوازش در میان مردم عظمت و بزرگی به دست می‌آورد و اگر در خواب ببیند که آواز او ضعیف شده است به معنای کم شدن شهرت و آوازه او می‌شود تا حدی که دیگر کسی از او یاد نخواهد کرد.
لیلا برایت: 
اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید، نشانه‌ی آن است که اتفاقات بسیار خوشحال‌کننده‌ای در حال رخ دادن است.
لوک اویتنهاو می‌گوید: 
آواز خواندن: شادمانی
در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما آواز می‌خوانید: ناکامی و تنهایی

دیگران آواز می‌خوانند: شادی نا خواسته

یک آواز خوان: حسادت درعشق

تعبیر خواب شنیدن آواز

لیلا برایت می‌گوید:
اگر در خواب آواز شادی شنیدید، بدانید که در آینده خبرهای بسیار خوبی دریافت خواهید کرد. شنیدن آواز غمگین در خواب نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت. اگر دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن دسته جمعی می‌باشید، علامت آن است که دارای دوستان بسیار خوب و وفاداری می‌باشید.

نظرات