تعبیر خواب شکستن پا | دیدن شکستن پا در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن شکستن پا در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب شکستن پا در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. تعبیر خواب دیدن پا را خوش یمن دانسته و آن را نشانه‌ی به‌دست آوردن و اندوختن مال و ثروت به‌شمار می‌آورند.اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع شود. اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد.

تعبیر خواب شکستن پا

دیدن خواب در مورد تعبیر خواب شکستن پا

باید بدانید که تعبیر شکستن پا چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

تعبیر دیدن شکستن پا در نظر حضرت دانیال
اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد.
اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد.
معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود.

تعبیر خواب پای فلج
لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید.
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود به شغل شخص یعنی مسئله ای در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد.

تعبیر خواب شکستن پا در خواب برای زنان مجرد
شکستن سن یک دختر مجرد ممکن است در رابطه با این دختر یا غیر مرتبط بودن این دختر متفاوت باشد. این دیدگاه نشان می دهد:
دختری نامزد که می بیند پای او در خواب شکسته است ، پس ممکن است نامزدی با این مرد حل شود.
اما اگر دختر در آن مرحله دانشجو بود ، قرار گرفتن در معرض شکستن پای او نشان دهنده شکست او در این مطالعه است.
دیدن یک گچ پا در خواب برای زنان مجرد نشان می دهد که این دختر وارد یک داستان عاشقانه شکست خورده می شود که مشکلات زیادی را برای او به همراه خواهد داشت.
یا ممکن است یک مرد شکسته در یک رویا نشانه این باشد که احساس ناامیدی و شکست او را کنترل می کند.
برخی از مفسران تعبیر خواب آتل پا برای یک زن مجرد را هشداری برای ارتکاب گناهان و بد اخلاقی ها می دانند.
یا شکستن پا ممکن است یکی از نشانه های افتادن وی در درگیری یا مشکل بزرگی با پدر یا برادرش باشد.

تعبیر خواب شکستن پا

تعبیر دیدن شکستن پا در نظر منوچهر مطیعی تهرانی 
چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می‌شوید.
چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده‌اید خواب شما می‌گوید در آینده کاری ناصواب می‌کنید که ندامت می‌آورد و شماتت و ملامت می‌شنوید.

تعبیر دیدن شکستن پا در نظر محمدبن سیرین
اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود.
اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق شود.
اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید، علت است که از کار دین و جهان بازماند، یا کسی سخنی بدو گوید، که از آن رنجور گردد. اگر بیند پای بر ستوری همی جنبانید، علت است بر غایت طلب آن کار که می جوید.
اگر بیند پای او به ستونی بسته است، این تاویل بهتر است. اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است، علت که در مکر و حیلتی گرفتار گردد، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است.
اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، علت که از عمل معزول گردد و مالش تلف گردد. اگر دید پای او آهنین است، علت که مالش زیاده گردد. اگر دید پایش سیمین بود و کعبش زرین، همین علت کند. اگر بیند پای او در بند بود، علت که او را زیانی رسد.
اگر صالحی بیند که پایش شل شده است علت است بر زیادی دین او. اگر بیند پاهای او به رسن بسته بود، علت که از کسی منفعتی به وی رسد. اگر بیند پایش نبود و به چوب را می رفت، علت که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد.
تماشا پای در خواب نشانه عیش و عمر است.اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، علت که نیمه مال او از وی ضایع گردد.اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می نماید و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد.

تعبیر خواب شکستن پا

تعبیر دیدن شکستن پا در نظر محمدبن سیرین 
اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود.
اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد.

تعبیر خواب درباره شکستگی پا در خواب برای یک زن متاهل
بینشی که مربوط به زن متاهل است ممکن است مربوط به شوهر یا فرزندان باشد و نه تنها خود صاحب خواب ، به شرح زیر است: بینایی یک زن متاهل مبنی بر اینکه پایش شکسته است ممکن است نشانه نافرمانی فرزندانش باشد که تحت آن قرار گرفته است.
یا شاید شکستگی پای زن متاهل نشانه این باشد که وی به یک مشکل زناشویی یا اختلاف عمده ای که برای مدتی ادامه خواهد داشت وارد خواهد شد.
همچنین گفته می شود تعبیر خواب گچ برای یک زن متاهل این است که این زن یک مشکل اقتصادی یا بحرانی را پشت سر می گذارد که زندگی او را برای مدتی تحت تأثیر قرار می دهد.
اگر این زن در آن دوره کار می کرد ، شکستن پا در خواب نشان می دهد که از کار او بیزار است.
شکستگی پای زن متاهل ممکن است نمادی از احساس عدم امنیت و ثبات روانی وی در نتیجه بدرفتاری شوهرش با وی باشد.

نظرات