دیدن آب بازی کردن در خواب به چه معناست؟

0

خبرینا | در این بخش از تعبیر خواب به معنی دیدن آب بازی کردن می پردازیم. همانطور که می دانید تعبیر خواب به بررسی و پیش بینی معنی یک اتفاق در خواب و رویا گفته می شود که توسط امامان و اشخاص معروف ایرانی و خارجی انجام شده است.

دیدن آب بازی کردن در خواب به چه معناست

تعبیر خواب آب بازی به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

 اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

تعبیر خواب آب بازی به روایت اچ میلر 

اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى‌کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است.

اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى‌کنید نشانگر این است که نقشه‌هاى شما با شکست روبه‌رو مى‌شود. اگر ببینید که با لباس آب تنى مى‌کنید، بدانید که با کسى مشاجره خواهید کرد.

نظرات