تعبیر خواب ماهیگیری | دیدن ماهیگیری در خواب چه تعبیری دارد؟

0

دیدن ماهیگیری در خواب نشانه چیست؟ در ادامه این مقاله انواع تعابیر و معانی مختلف درباره تعبیر خواب ماهیگیری در را مطالعه میفرمایید. با خبرینا همراه باشید. شغل ماهیگیری است که به صید ماهی از آب با قلاب و تور گفته می شود. ماهیگیری از جمله فعالیت هایی تفریحی است که اکثر انسان ها به آن علاقه دارند. صید ماهی های بزرگ در این فرآیند موجب ایجاد احساس رضایت و پیروزی در افراد می شود.

تعبیر خواب ماهیگیری

دیدن خواب در مورد ماهیگیری 

باید بدانید که تعبیر ماهیگیری  چندان خوشایند نیست اما در ادامه نظر انواع پیامبران و دانشمندان را مشاهد میفرمایید.

اگر در خواب خود ماهیگیری را ببینید که در حال ماهیگیری است معنای این خواب این است که به سعادتی می رسید که تا آن لحظه هرگز طعم ان را نچشیده اید.
اگر در خواب دیدید که ماهی گرفته اید معنی این خواب این است که در زندگی موفقیت های خوبی را به دست می آورید.
اگر خواب ببینید که در حال ماهیگیری کردن هستید ولی نمی توانید ماهی بگیرید معنی این خواب این است که در زندگی خود موفق نمی شوید و به اهداف خود نمی رسید.
اگر در خواب دیدید که در حال ماهیگیری هستید معنی خوابتان این است که شما یک ایده ی کاری خوب دارید که با انجام آن از لحاظ مالی مستقل می شوید.
اگر دیدید که در حال ماهی گرفتن از آبی هستید که کثیف و آلوده است معنی خوابتان این است که در سر راه موفقیت شما کسی موانع ایجاد می کند.

تعبیر دیدن ماهیگیری در نظر لوک اویتنهاو 
ماهیگیری : سود زیاد
ماهیهای بزرگ : رضایت
ماهیهای کوچک : شکست
ماهیهای مرده : ناراحتی
پختن آن ها : داشتن خانه با سامان
خریدن ان : اطلاعات نادرست
ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند

تعبیر خواب ماهیگیری برای زن باردار
اگر شما زنی باردار هستید و خواب ماهیگیری کردن را ببینید، تعبیر آن است که زایمانی راحت و آسان خواهید داشت و کودکی سالم به دنیا خواهید آورد. اگر باردار هستید و در خواب ببینید خود را در حال گرفتن ماهی ببینید، این خواب نشان می دهد که در زندگی واقعی فرزند پسری به دنیا می آورید و این پسر به موفقیت های بسیار بزرگی خواهد رسید.

تعبیر دیدن ماهیگیری در نظر حضرت دانیال
دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بودو در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت اسـت و اما ماهی کوچک غم اسـت. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

تعبیر خواب ماهیگیری

تعبیر دیدن ماهیگیری در نظر محمد ابن سیرین
اگر شخصی در خواب ببیند که تبدیل به ماهی شده، تعبیر خواب او بیانگر این است که از جانب شخصی که در مقام والایی است در حق او ظلم و بی عدالتی صورت می گیرد.
خوردن ماهی در خواب، هشدار از این است که از جانب خدمتکارانتان دچار ضرر و زیان می شوید. برخی از معبرین، دیدن این خواب را به معنای رفتن به یک سفر کوتاه مدت تعبیر می کنند.
دیدن یک ماهی خوار در خواب، بیانگر وجود یک زن در زندگی شماست.
اگر ببینید که در دستتان ماهی خوار دارید، نشان از این است که آن زن مایل به ازدواج و برقراری پیوند عاطفی با شماست. اما اگر ببیند که ماهی خوارهایی که صید کرده اید از دست شما می پرد، تعبیر خواب شما بیانگر این است که طلاق می گیرید و پیوند عاطفی بین شما و همسرتان از هم می پاشد.

تعبیر دیدن ماهیگیری در نظر منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن ماهی در خواب نیکو اسـت بخصوص اگر آبی کـه ماهی در ان شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی درکنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید کـه شنا می کنند بسیار خوب اسـت چرا کـه خواب شـما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این اسـت کـه آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی کـه ماهیان در ان شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان ان اسـت کـه جاه و مقام و پول و مال و منال در معرض شـما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

تعبیر دیدن ماهیگیری در نظر حضرت یوسف
حضرت یوسف ع دیدن ماهی در خواب را خوب می دانند و به روزی معنی می کنند به طوریکه هر چه این ماهی بزرگتر باشد ، روزی شما هم بیشتر خواهد بود.

گرفتن یک ماهی بزرگ در خواب
تعبیر خواب ماهیگیری یک ماهی بزرگ نمادی از خوشبختی، شادی و پیروزی است. اما اگر در خواب ببینید که با دستان لخت و برهنه خود این ماهی بزرگ را می گیرید، این خواب از غیبت، توهین و تهمت برای خراب کردن شهرت و اعتبارتان خبر می دهد. اگر ببینید که از یک چوب ماهیگیری برای گرفتن ماهی استفاده می کنید، تعبیر شلوغی و آشفتگی حاصل از سخنان یاوه و بی معنی خواهد بود.

تعبیر خواب ماهیگیری

تعبیر خواب ماهیگیری کردن در آب گل آلود
ماهیگیری کردن در آب گل آلود معمولا نشان دهنده بیماری و مشکلاتی پیچیده و جدی است که در زندگی شما ظاهر می شوند. نترسید و وحشت زده نشوید زیرا با داشتن یک برنامه خوب و منظم می توانید از خودتان بیشتر مراقبت کنید. و با تغییرات به وجود آمده روبرو شوید. شما می توانید بر هرچیز پیروز شوید. هیچ مساله غیر قابل حلی در دنیا وجود ندارد.

تعبیر دیدن ماهیگیری در نظر کارل گوستاو یونگ
ماهیگیری کردن در قطب و میان یخ ها در عالم خواب، تعبیر از آن است که در مسائل عاطفی بیننده خواب مشکلاتی به وجود می آید که کار او را سخت کرده ولی او با تلاش زیاد می تواند این مانع ها را از سر راه خود بردارد؛ اما بازهم با مشکلات سخت و پیچیده ای از جانب ضمیر ناخودآگاه ش رو به رو می شود که باید به حل ریشه ای این مشکلات بپردازد. بهتر است از یک روانشناس و یا مشاور خوب در این زمینه کمک بگیرد.
صید کردن ماهی در خواب با مشقت های زیاد، به معنای این است که آن شخص با احساسات سرکوب شده خود در زندگی روبرو می شود و آن ها را بازبینی می ‌کند. بهتر است گشته را رها کنید و به دنبال راه حل هایی برای رفع مشکلات و گره های اساسی زندگیتان باشید.

دیدن کشتن ماهی
اگر در خواب ببینید که ماهی را می کشید، تعبیر آن است که شما موفق می شوید دشمنان خود را شکست بدهید.

 تعبیر گرفتن ماهی از دریاچه
گرفتن ماهی از یک دریاچه گل آلود و کثیف در خواب نشان دهنده مانعی در کسب و کارتان است که فرد مهمی آن را سر راهتان قرار داده است.

نظرات