جملات شکسته نفسی + عکس نوشته فروتنی

0

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره شکسته نفسی و عکس استوری عزت نفس و عکس پروفایل فروتنی و جملات شکسته نفسی و عکس نوشته فروتنی و اشعار زیبا درباره فروتنی و عکس نوشته عزت نفس بالا و عکس نوشته اعتماد به نفس را مشاهده کنید.

   جملات شکسته نفسی

جملات شکسته نفسی

افتادگی یا گردن نهادن و خشنود بودن و یا هرچه می خواهید نامش را بگذارید، نشانه ی سستی و درماندگی است.

—–

ﺗﻮ ﺧﻮدت،
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدت رو داری..
ﺑﻮدا

جملات شکسته نفسی

روحی که پیام دارد نه مرید میطلبد نه عاشق.در رهگذر عمر چشم انتظار ایستاده است ووجودش ندائی است که آشنایی را میخواند

جملات شکسته نفسی

فروتنی، نردبان بزرگی و بلندی است.

متن درباره عزت نفس

A man cannot be comfortable without his own approval
Mark Twain

ﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮدش ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ

جملات شکسته نفسی

اگر تنها ترین تنها باشم باز هم خدا هست او جانشین تمام نداشتن هاست

جملات شکسته نفسی

زندگی من قهرمانانه است و با معیارهای نافرهیختگان، دکان داران یا انسان های عادی سنجیده نمی شود…بنابراین نباید افسرده شوم وقتی ملاحظه می کنم که چطور فاقد چیزهایی هستم که بخشی از جریان عادی زندگی افراد است. بنابراین نباید شگفت زده شوم اگر زندگی شخصی من نابسامان و بدون برنامه به نظر آید.

عکس نوشته درباره فروتنی

اول ﺧﻮدﺗﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش
ﺑﻌﺪش ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮه
ﺗﻮ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدت رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺎری ﺗﻮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ
ﻟﻮﺳﯿﻞ ﺑﺎل

جملات شکسته نفسی

دنیا را بد ساخته اند،کسی را که دوست داری تو را دوست نمی دارد،کسی که تو را دوست دارد تو دوستش نمی داری،اما کسی که دوستش داری و او هم تو را دوست دارد،به رسم و آیین هرگز به هم نمی رسید و این رنج است.

—–

تکبر، زاییده قدرت مادی است و فروتنی، زاییده ضعف معنوی.

جملات شکسته نفسی

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺜﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ در زﻧﺪﮔﯿﻪ..
ﻣﺎﮐﺴﻮل ﻣﺎﻟﺘﺰ

عکس نوشته درباره شکسته نفسی

خدایا:چگونه زیستن را به من بیاموز

چگونه مردن را خود فرا خواهم گرفت

جملات شکسته نفسی

نمی توان گفت آنچه برای یک نفر سزاوار است برای فرد دیگر هم سزاوار می باشد. برای مثال، انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی است.

—–

ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺷﺘﯿﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ.
وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ

جملات شکسته نفسی

ذات خویش را می جویم و نمی یابم، من سایه ی اویم، او کجاست؟

—–

ناامیدی کامل می تواند در کنار درخشان ترین نوآوری ها به سر بَرَد. از کار افتادگی و شکوفایی، یکدیگر را جذب می کنند.

نظرات