جمله و متن سلام صبح بخیر انگلیسی با ترجمه فارسی

0

خبرینا | در این مطلب جمله و متن های صبح بخیر به زبان انگلیسی با معنی فارسی که بیشتر برای شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، واتساپ و تلگرام کاربرد دارد را می خوانید.

جملات صبح بخیر روز بخیر به انگلیسی و معنی فارسی

متن سلام صبح بخیر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Just the way the snow gently kisses the ground
I am sending you this good morning wish
and a gentle virtual kiss as a reminder of all the beautiful things in life
Good morning

درست همانطور که برف به آرامی زمین را می بوسد
من آرزوی صبحی خوب
و یک بوسه آرام و مجازی را برای تو که زیباترین چیز در زندگی هستی ارسال می کنم
صبح بخیر

Don’t wake up with the regret of what you couldn’t accomplish yesterday
Wake up while thinking about what you will be able to achieve today
Good morning

هر روز، با افسوس کاری که دیروز نتونستی به سرانجام برسونی، از خواب بیدار نشو!
بلکه با فکر اینکه امروز چه کارهایی می توانی انجام دهی، صبحت را آغاز کن!
روز خوبی داشته باشی

May the snow outside bring a glow to your face and soul
Wishing you a blessed morning and day ahead

امیدوارم برف بیرون درخشش به صورت و روح شما ببخشد
یک صبح و روز پر برکت برای شما آرزو می کنم!

A day has just begun for you
You need to smile all through
Don’t think what happened yesterday
Coz today is a brand new day
Make the most of your day today
Wishing a very good morning to you!

یه روز دیگه برای تو شروع شد
فقط کافیه تمام روز لبخند بزنی
به اتفاقات روز گذشته فکر نکن!
چون امروز، یه روز جدیده!
پس تا جایی که میتونی از امروزت استفاده کن
برات یه صبح عالی آرزو می کنم دوست من!

Each good morning we are born again
what we do today is what matters most

هر روز، از نو متولد میشیم؛
پس کارهایی که امروز انجام میدیم
بیشتر از هر چیز دیگه ای اهمیت داره!

متن صبح بخیر انگلیسی به فارسی

It is only in the depths of winter
that you can see the summer within yourself
Good morning and have a great day

فقط در اعماق زمستان است
که می توانید تابستان را در درون خود ببینید
صبح بخیر و روز خوبی داشته باشید!

May you always be like snow
soft
gentle
and beautiful
Good morning
and have a snowy day ahead

امیدوارم که همیشه مثل برف
نرم
ملایم
و زیبا باشید
صبح بخیر و روزی برفی خوبی در پیش رو داشته باشید

جملات صبح بخیر روز بخیر به انگلیسی و معنی فارسی

If you don’t wake up right now with your full might
you will never be able to achieve that dream you saw last night
Good morning

اگه همین الان با تمام قدرت و توانت از رختخواب بیرون نیای
هیچ وقت نمیتونی به رویایی که دیشب دیدی دست پیدا کنی!
صبح همگی بخیر دوستان

No matter how good or bad your life is
wake up each morning and be thankful that you still have one

مهم نیست زندگیت چقدر خوب یا بد بوده؛
هر روز صبح که از خواب پاشدی، خدا رو شکر کن که هنوز یه روز دیگه فرصت داری!
صبح زیباتون بخیر

Good morning
make positive thoughts
and enjoy every moment of this day

صبح بخیر
افکار مثبت داشته باش
و از هر لحظه از روز لذت ببر!

Good morning
Have an awesome day

صبح بخیر
یک روز عالی داشته باشی

Good Morning
Keep your smile on

صبح بخیر
لبخند بزن!

The biggest sources of motivation are your own thoughts
so think big and motivate yourself to win. Good morning.

بزرگ ترین منبع انگیزه، افکار خودته!
پس بزرگ فکر کن و برای برنده شدن، انگیزه خودت باش!
صبح ات بخیر عزیزم

Every new day is a new opportunity for success
Good Morning

هر روز جدید فرصتی جدید برای موفقیت است
صبح بخیر!

This morning will never ever come back in your life again
Get up and make the most of it
Good Morning

این صبح هرگز هرگز به زندگی شما بر نمی گردد
بلند شوید و از آن استفاده کنید.
صبح بخیر!

Never stop believing in hope because miracles happen every day
Good Morning

هرگز از امیدتان را از دست ندهید چون معجزه هر روز اتفاق می افتد.
صبح بخیر.

نظرات