متن خارجی برای پست + عکس نوشته زیبا برای کپشن اینستاگرام با ترجمه فارسی

0

در این پست می توانید متن خارجی برای پست و عکس نوشته زیبا برای کپشن اینستاگرام با ترجمه فارسی و متن جالب و سنگین برای پست و جملات زیبای انگلیسی با معنی فارسی و متن رمانتیک خارجی برای پست و متن انگلیسی بیو اینستاگرام را ببینید.

متن خارجی برای پست

متن خارجی برای پست

as fresh as springtime

مثل بهار؛ تازه و سرزنده

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

One day you will thank yourself for not giving up
روزی از خودتان تشکر می‌کنید که تسلیم نشدید.

متن خارجی برای پست

a special time of the year

بهترین زمان سال!

For every negative
there is a positive

برای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

Life does notget easier. You just get stronger
زندگی آسان‌تر نمی‌شود، این شما هستید که قوی‌تر می‌شوید.

a day touched by sunshine

روز توسط آفتاب لمس شد.

متن خارجی برای پست

Silence is the most powerful scream

سکوت قوی ترین فریاد است.

I never lose. I win or I learn
من هرگز نمی‌بازم، یا برنده می‌شوم یا یاد می‌گیرم.

متن جالب و سنگین برای پست

We’re all like snowflakes, all different in our own beautiful way.

همه ما مانند دانه های برف هستیم، همه به روش زیبای خودشان متفاوت هستند.

The kites always rise with adverse winds

بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن خارجی برای پست

Be a good person. But don’t waste time trying to prove it
آدم خوبی باشید، اما وقت خود را برای اثبات آن تلف نکنید.

Keep calm and wait for snow.

آرام باشید و منتظر برف باشید.

Always the huge blaze is from small spunkie

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

متن خارجی برای پست

Risking is better than regretting
ریسک کردن بهتر از حسرت خوردن است.

جملات زیبای انگلیسی با معنی فارسی

Eat, drink, and be cozy.

بخورید ، بنوشید و دنج باشید.

متن خارجی برای پست

.It does not matter how slowly you go as long as you do not stop
(Confucius)
تا زمانی که متوقف نشوید، مهم نیست که چقدر آهسته می‌روید. (کنفوسیوس)

If kisses were snowflakes, I’d send you a blizzard.

اگر بوسه ها دانه های برف بودند، من برایت کولاک می فرستادم.

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

متن خارجی برای پست

.Decide. Commit. Succeed
تصمیم بگیرید. متعهد باشید. موفقیت را در آغوش بگیرید.

—-

A snowflake is winter’s version of a butterfly.

دانه برف نسخه زمستانی پروانه است.

متن رمانتیک خارجی برای پست

Dreaming of iced coffee weather

رویای هوای قهوه یخ زده.

متن خارجی برای پست

Practice like you’ve never won

تمرین کنید درست همانند زمانیکه شما هیچ وقت برنده نشده­اید

It’s colder than my soul outside.

بیرون سردتر از روح من است.

متن خارجی برای پست

My courage is stronger than my fear

شجاعت من قوی­تر از ترس من است

نظرات